Wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

KARTA USŁUGI NR:41


Zdjęcie
Urząd Miejski Lubień Kujawski
ul. Wojska Polskiego 29
87-840 Lubień Kujawski
tel. 54 284 30 89, faks 54 284 35 00
lubien@kujawy.pl
Nazwa usługi:
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (w przypadku braku planu przestrzennego).
Podstawa prawna:
 
 
 
art. 59 ustawy dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003, nr 164, poz. 1588).
Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2006 r., nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).
Wymagane dokumenty:
 
 
1. Prawidłowo wypełniony wniosek o ustalenie zabudowy wraz z załącznikami
2. dwie kopie z mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku, kopie mapy katastralnej, przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego (w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000), zawierające określenie granic terenu objętego wnioskiem i obszaru na który ta inwestycja będzie oddziaływać,
3. charakterystykę inwestycji obejmującą:
a. określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów;(należy podać informacje, czy istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego, warunek ten uznaje się za spełniony jeżeli wykonanie uzbrojenia terenu zostanie zagwarantowane w drodze umowy zawartej między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem);
b. określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej;
c. wykazanie dostępu działki inwestycyjnej do drogi publicznej
d. określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz w przypadku braku obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko,
Miejsce załatwienia
sprawy:
 
Urząd Miejski Lubień Kujawski
Sposób załatwienia sprawy:
 
Etap 1 – przyjęcie wniosku,
Etap 2 – sprawdzenie poprawności przyjętego wniosku,
W przypadku gdy wniosek nie czyni zadość wymaganiom opisanym w pkt III i VI wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania .
Etap 3 – analiza wniosku,
Etap 4 – wizja w terenie
Etap 5 – uzgodnienia wymagane ustawowo
Etap 6 – decyzja o warunkach zabudowy lub ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Termin realizacji:
 
Wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy następuje w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.
Opłaty:
Opłata za wydanie decyzji/ ustaleniu lokalizacji celu publicznego w wysokości 107,00 zł., opłata za pełnomocnictwo 17,00 zł - zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635) w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto bankowe Urzędu.
Inwestycje mieszkaniowe zwolnione są z opłaty.
Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Burmistrza Miasta w Lubieniu Kujawskim w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Uwagi:
 
1. Przed wydaniem decyzji przeprowadza się analizę funkcji oraz cech zabudowy w zakresie funkcji, gabarytów i formy architektonicznej.
2. Wydanie decyzji jest możliwe w przypadku spełnienianastępujących warunków:
- co najmniej jedna działka sąsiednia musi być zabudowana,
- teren musi mieć dostęp do drogi publicznej,
- uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia inwestycyjnego,
- teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów
rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.
3. W przypadku, gdy wniosek o ustalenie warunków zabudowy dotyczy obszaru, w odniesieniu do którego istnieje obowiązek sporządzenia planu miejscowego, postępowanie administracyjne zawiesza się do czasu uchwalenia planu.

Formularze:


wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (380kB) pdf

 

metryczka


Wytworzył: P.Mielczynski (7 listopada 2011)
Opublikował: adm (8 listopada 2011, 15:49:41)

Ostatnia zmiana: Piotr Przybysz (3 stycznia 2022, 11:24:14)
Zmieniono: zmiana wzoru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4952