Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie o opracowaniu ekofizjograficznym do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz o prognozie oddziaływania na środowisko.

Lubień Kujawski, dnia 29.04.2019 roku. 
INW.6722.2.2018.2019 
  

  
OBWIESZCZENIE 
  
               Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 7, 23d ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), zawiadamiam o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o opracowaniu ekofizjograficznym do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Kaliska w gminie Lubień Kujawski oraz o prognozie oddziaływania na środowisko.  
Niniejszą informacje podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Kaliska.  
                  
Ekofizjografia (3015kB) pdf
Prognoza Oddziaływania na Środowisko (2801kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Weronika Borkowska (30 kwietnia 2019)
Opublikował: Weronika Borkowska (30 kwietnia 2019, 15:51:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 454