Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

KARTA USŁUGI NR:47


Zdjęcie
Urząd Miejski Lubień Kujawski
ul. Wojska Polskiego 29
87-840 Lubień Kujawski
tel. 54 284 30 89, faks 54 284 35 00
lubien@kujawy.pl
Nazwa usługi:
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
Podstawa prawna:
 
 
 
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006, Nr 139, poz.992. z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 105, poz.881, z późn. zm)
Wymagane dokumenty:
 
 
1. uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie;
2. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka:
3. pisemne oświadczenie, że na dziecko nie została już pobrana jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (np. przez drugiego z rodziców)
4. Zaświadczenie lekarskie
Miejsce załatwienia
sprawy:
 
Urząd Miejski Lubień Kujawski, Referat Świadczeń Rodzinnych, Tel. 54 28 44 325
Sposób załatwienia sprawy:
 
Złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z dokumentacją w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.
Termin realizacji:
 
30 dni od daty złożenia wniosku
Opłaty:
Bez opłat
Tryb odwoławczy:
Przysługuje wniesienie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od dnia odebrania decyzji. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Burmistrza Miasta w Lubieniu Kujawskim
Uwagi:
 
W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do jednorazowej zapomogi wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione powyżej, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.
Od 31 marca 2010 r. do 31 grudnia 2011 r. został zawieszony warunek udokumentowania pozostawania matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu. Do 31 grudnia 2011 r.. aby uzyskać to świadczenie, wystarczy przedstawić zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, potwierdzające co najmniej jedno badanie kobiety w okresie ciąży przeprowadzone przez lekarza ginekologa lub położną.

Formularze:

 

metryczka


Wytworzył: Pmielczynski (7 listopada 2011)
Opublikował: adm (8 listopada 2011, 16:42:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2185