Świadczenie pielęgnacyjne

KARTA USŁUGI NR:45


Zdjęcie
Urząd Miejski Lubień Kujawski
ul. Wojska Polskiego 29
87-840 Lubień Kujawski
tel. 54 284 30 89, faks 54 284 35 00
lubien@kujawy.pl
Nazwa usługi:
Świadczenie pielęgnacyjne (świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny)
Podstawa prawna:
 
 
 
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 Nr 139, poz.992, z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U.2005, Nr 105, poz.881, z późn. zm.)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. 2009, Nr 129, poz. 1058)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 2006 roku w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych (Dz. U. 2006, Nr 95, poz. 661)
Wymagane dokumenty:
 
 
1. uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie;
2. odpowiednie orzeczenie lekarskie
Miejsce załatwienia
sprawy:
 
Urząd Miejski Lubień Kujawski, Referat Świadczeń Rodzinnych, Tel. 54 28 44 325
Sposób załatwienia sprawy:
 
Złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z dokumentacją
Termin realizacji:
 
30 dni od daty złożenia wniosku
Opłaty:
Bez opłat
Tryb odwoławczy:
Przysługuje wniesienie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od dnia odebrania decyzji. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Burmistrza Miasta w Lubieniu Kujawskim
Uwagi:
 
W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń pielęgnacyjnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione powyżej, podmiot realizujący świadczenia może domagać się takiego dokumentu. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: niepełnosprawnemu dziecku;
osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia; osobie, która ukończyła 75 lat.
Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:
1. matce albo ojcu lub
2. innym osobom, na których zgonie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. – Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (Dz. U. nr. 9, poz. 59 z późn. zm.) ciąży obowiązek alimentacyjny,
3. opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka)
- jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, świadczenie pielęgnacyjne przysługuje pod warunkiem, ze nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki nad osobą niepełnosprawną.

Formularze:

 

metryczka


Wytworzył: P.Mielczynski (7 listopada 2011)
Opublikował: adm (8 listopada 2011, 16:35:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3134