Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów.

KARTA USŁUGI NR:29


Zdjęcie
Urząd Miejski Lubień Kujawski
ul. Wojska Polskiego 29
87-840 Lubień Kujawski
tel. 54 284 30 89, faks 54 284 35 00
lubien@kujawy.pl
Nazwa usługi:
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów.
Podstawa prawna:
 
 
 
Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 151 z 2009 r., poz. 1220 z późn.zm.)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz.U. Nr 228, poz.2306 z późn. zm.),
Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2010 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2011 (Dz.U. Nr 76 poz. 954),
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz.1635 z późn. zm.).
Wymagane dokumenty:
 
 
Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:
1. imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości,
2. tytuł prawny władania nieruchomością,
3. nazwę gatunku drzewa lub krzewu,
4. obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm,
5. przeznaczenie terenu na którym rośnie drzewo lub krzew,
6. przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu,
7. wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy.
Miejsce załatwienia
sprawy:
 
Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim
Sposób załatwienia sprawy:
 
Złożenie wniosku
Termin realizacji:
 
Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.
Opłaty:
Bez opłat Nie pobiera się opłat za usunięcie drzew (art. 86 ust 1):
1) na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie;
2) na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
3) jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;
4) które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
5) które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi;
6) w związku z przebudową dróg publicznych i linii kolejowych; 7) które posadzono lub wyrosły na nieruchomości po zakwalifikowaniu jej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane;
8) z terenów zieleni komunalnej, z parków gminnych, z ogrodów działkowych i z zadrzewień, w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew i krzewów;
9) które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości; 10) topoli o obwodzie pnia powyżej 100 cm, mierzonego na wysokości 130 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków;
11) jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych;
12) z grobli stawów rybnych;
13) jeżeli usunięcie było związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń.
2. W.w przepisy ust. 1 pkt 1–9 i 11–13 stosuje się odpowiednio do usuwania krzewów
Tryb odwoławczy:
Odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Miasta w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji
Uwagi:
 
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Formularze: Wzór karty (357kB) pdf
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów (1656kB) pdf

metryczka


Wytworzył: P.Mielczynski (6 listopada 2011)
Opublikował: adm (7 listopada 2011, 00:52:15)

Ostatnia zmiana: Piotr Przybysz (25 lipca 2017, 14:55:14)
Zmieniono: zmiana wniosku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2485