Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

KARTA USŁUGI NR:28


Zdjęcie
Urząd Miejski Lubień Kujawski
ul. Wojska Polskiego 29
87-840 Lubień Kujawski
tel. 54 284 30 89, faks 54 284 35 00
lubien@kujawy.pl
Nazwa usługi:
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Podstawa prawna:
 
 
 
Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, póz. 1397)
Wymagane dokumenty:
 
 
1.Wniosek o wydanie decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Do wniosku należy dołączyć:
1) w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 – kartę informacyjną przedsięwzięcia;
2) w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – kartę informacyjną przedsięwzięcia;
3) poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
4) w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 lub 5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 3 – mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
5) wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, z zastrzeżeniem ust. 1a–1c.
2. Pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora.
Miejsce załatwienia
sprawy:
 
Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 18, telefon: 54- 2844-351
Sposób załatwienia sprawy:
 
ZWydanie decyzji
Termin realizacji:
 
Do dwóch miesięcy
Opłaty:
Opłata skarbowa za decyzję w wysokości 205 zł. 105zł -za przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na rzecz innej osoby.
Należność z tytułu opłaty można wpłacać w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek bankowy urzędu. Opłata za pełnomocnictwo-17zł
Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru) za pośrednictwem Burmistrza Miasta w Lubieniu Kujawskim.
Uwagi:
 

Formularze: Wzór karty (351kB) pdf
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (73kB) word
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (381kB) pdf
Karta informacyjna przedsięwzięcia do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco (79kB) word
Karta informacyjna przedsięwzięcia do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco (314kB) pdf
Wniosek o ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (72kB) word
Wniosek o ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (375kB) pdf
Karta informacyjna przedsięwzięcia do wniosku o ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na (79kB) word
Karta informacyjna przedsięwzięcia do wniosku o ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na (314kB) pdf
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (71kB) word
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (367kB) pdf
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (72kB) word
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (238kB) pdf
Wzór wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (378kB) pdf
Wzór karty informacyjnej przedsięwzięcia do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (286kB) pdf
Wzór wniosku o ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (378kB) pdf
Wzór karty informacyjnej przedsięwzięcia do wniosku o ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływ (530kB) pdf
Wzór wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (378kB) pdf

 

metryczka


Wytworzył: P.Mielczynski (6 listopada 2011)
Opublikował: adm (7 listopada 2011, 00:19:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3050