Podział nieruchomości

KARTA USŁUGI NR:24


Zdjęcie
Urząd Miejski Lubień Kujawski
ul. Wojska Polskiego 29
87-840 Lubień Kujawski
tel. 54 284 30 89, faks 54 284 35 00
lubien@kujawy.pl
Nazwa usługi:
Podział nieruchomości
Podstawa prawna:
 
 
 
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663 ).
Wymagane dokumenty:
 
 
1. Wniosek o zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości,
2. Mapa z projektem podziału - 4 egz.
3. Wykaz zmian gruntowych - 4 egz.
4. Protokół z przyjęcia granic,
5. Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości /odpis z księgi wieczystej/,
6. Wypis i wyrys z katastru nieruchomości,
7. Wykaz synchronizacyjny.
Miejsce załatwienia
sprawy:
 
Urząd Miejski Lubień Kujawski
Sposób załatwienia sprawy:
 
1. Wydanie opinii przez Burmistrza Miasta (w formie postanowienia).
2. Pomiar w terenie przez wyznaczonego geodetę.
3. Złożenie projektów podziału w Urzędzie Miejskim.
4. Wydanie decyzji o podziale nieruchomości.
Termin realizacji:
 
Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.
Opłaty:
Nie pobiera się.
Tryb odwoławczy:
Na postanowienie można złożyć zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Burmistrza Miasta w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Burmistrza Miasta w terminie 14 dni od daty doręczenia
Uwagi:
 
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
1. Z wnioskiem o podział nieruchomości występuje właściciel lub użytkownik wieczysty, a jeżeli nieruchomość jest objęta współwłasnością lub współużytkowaniem wieczystym - współwłaściciele lub współużytkownicy tejże nieruchomości. Nie dotyczy to podziału, o którym orzeka sąd.
2. Wszczęcie postępowania o podział nieruchomości dokonuje się na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes prawny.

Formularze: Wzór karty (329kB) pdf
Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości (79kB) word
Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości (348kB) pdf
Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości (72kB) word
Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości (348kB) pdf
Wzór wniosku o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości (511kB) pdf
Wzór wniosku o zatwierdzenie podziału nieruchomości (510kB) pdf

 

metryczka


Wytworzył: P.Mielczynski (6 listopada 2011)
Opublikował: adm (6 listopada 2011, 23:42:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3659