OBWIESZCZENIE o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie o opracowaniu ekofizjograficznym do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz o prognozie oddziaływania na środowisko.


Lubień Kujawski dnia 24.07.2017 r.
INW.6722.1.2016
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
 
Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 7, 23d ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017 poz.  1405), zawiadamiam o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o opracowaniu ekofizjograficznym do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część miejscowości Kaliska w gminie Lubień Kujawski oraz o prognozie oddziaływania na środowisko.
            Niniejszą informacje podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie
w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Kaliska.

                   Burmistrz Lubienia Kujawskiego
Marek Wiliński


Ekofizjografia (2597kB) pdf
Mapa - Ekofizjografia (7991kB) jpg
Prognoza Oddziaływania na Środowisko (3172kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Ewa Kwiatkowska (24 lipca 2017)
Opublikował: Jakub Tomczak (24 lipca 2017, 10:01:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 638