Burmistrz Lubienia Kujawskiego ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia z dnia 07.01.2019

Burmistrz Lubienia Kujawskiego
O G Ł A S Z A
wykaz nieruchomości do zbycia

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)
Przeznacza się do zbycia następujące lokale mieszkalne znajdujące się przy
 ul. Żwirki i Wigury 3 w Lubieniu Kujawskim, z udziałem w działce gruntowej nr 312/5:
Lp.  Oznaczenie  Powierzchnia    Numer Księgi          Położenie             Cena nieruchomości
       lokalu                w m2     Księgi Wieczystej                                               w  zł
   mieszkalnego
1.    M1             56,37   WL1W/00053385/3 M. Lub. Kuj., ul. Żwirki i Wigury 3 83.400,00
2.    M2             57,33   WL1W/00053385/3 M. Lub. Kuj., ul. Żwirki i Wigury 3 84.800,00
3.    M3             37,57   WL1W/00053385/3 M. Lub. Kuj., ul. Żwirki i Wigury 3 57.100,00
4.    M4             39,30   WL1W/00053385/3 M. Lub. Kuj., ul. Żwirki i Wigury 3 59.700,00
5.    M5             26,07   WL1W/00053385/3 M. Lub. Kuj., ul. Żwirki i Wigury 3 39.600,00
 
1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania: samodzielne lokale mieszkalne. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi teren przeznaczony pod usługi. Działka znajduje się na granicy strefy ochrony konserwatorskiej historycznego układu urbanistycznego miasta Lubień Kujawski, ujętej jako zabytek w wojewódzkiej ewidencji zabytków.      
2. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu. Do ceny sprzedaży doliczony zostanie obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174z późn. zm.).
3. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt. 1,2 i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 26 lutego 2019 r. Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 2 w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim oraz pod nr telefonu 54 2844 322. 

metryczka


Wytworzył: Jakub Tomczak (7 stycznia 2019)
Opublikował: Jakub Tomczak (7 stycznia 2019, 12:14:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 307