Burmistrz Lubienia Kujawskiego ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz do wydzierżawienia w m. Kaliska

Burmistrz Lubienia Kujawskiego
O G Ł A S Z A
wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz do wydzierżawienia Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.).
Przeznacza się do zbycia niżej opisane nieruchomości położone na terenie Gminy Lubień Kujawski:
 I.
Lp. Oznaczenie Powierzchnia w ha   Numer Księgi         Położenie      Cena nieruchomości w zł
        nr działki                               Wieczystej

1.   232/94         0,1139           WL1W/00062016/2       Kaliska             27.700,00
2.   232/95         0,0899           WL1W/00062016/2       Kaliska             23.500,00
3.   232/96         0,0900           WL1W/00062016/2       Kaliska             23.500,00
4.   232/97         0,1138           WL1W/00062016/2       Kaliska             27.700,00
5.   232/99         0,1151           WL1W/00062016/2       Kaliska             28.000,00
6.   232/100       0,0903           WL1W/00062016/2        Kaliska             22.600,00
7.   232/101       0,0903           WL1W/00062016/2        Kaliska             22.600,00
8.   232/102       0,1150           WL1W/00062016/2        Kaliska             26.700,00
 
1. W/w działki stanowią nieruchomości gruntowe niezabudowane.
2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania: grunty orne
z przeznaczeniem  na uprawy polowe, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lubień Kujawski w/w działki stanowią teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lubień Kujawski w/w działki stanowią projektowane tereny zabudowy mieszkaniowej.
3. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu. Sprzedaż w/w nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 11marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z zm.).
4. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt. 1,2 i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 12 grudnia 2018 r.  
  
 

metryczka


Wytworzył: Jakub Tomczak (29 października 2018)
Opublikował: Jakub Tomczak (29 października 2018, 14:13:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 278