Burmistrz Lubienia Kujawskiego ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia


Burmistrz Lubienia Kujawskiego
O G Ł A S Z A
wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz do wydzierżawienia
Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.)                    Przeznacza się do zbycia niżej opisane nieruchomości położone na terenie Gminy Lubień Kujawski:
 I.
Lp.  Oznaczenie nr działki   Powierzchnia w ha  Numer Księgi Wieczystej Położenie Cena nieruchomości w zł
1. 247/1 0,2629 WL1W/00043513/7 Kaliska 15.200,00
2. 247/3 0,1779 WL1W/00043513/7 Kaliska 10.300,00
3. 247/4 0,0999 WL1W/00043513/7 Kaliska 5.800,00
4. 247/5 0,1579 WL1W/00043513/7 Kaliska 8.600,00
5. 247/6 0,1207 WL1W/00043513/7 Kaliska 6.600,00
6. 247/7 0,1040 WL1W/00043513/7 Kaliska 6.400,00
7. 247/9 0,1135 WL1W/00043513/7 Kaliska 7.000,00
8. 247/10 0,0953 WL1W/00043513/7 Kaliska 5.900,00
9. 247/11 0,0994 WL1W/00043513/7 Kaliska 6.100,00
10. 247/12 0,1300 WL1W/00043513/7 Kaliska 8.000,00
11. 247/14 0,1664 WL1W/00043513/7 Kaliska 10.600,00
 
1. W/w działki stanowią nieruchomości gruntowe niezabudowane.
2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania: grunty orne z przeznaczeniem  na uprawy polowe, brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lubień Kujawski w/w działki stanowią projektowane tereny zabudowy mieszkaniowej.
3. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu. Sprzedaż w/w nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 11marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221).
4. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 31 sierpnia 2018 r.  
 
II
Lp. Oznaczenie nr działki Powierzchnia w ha Numer Księgi Wieczystej Położenie Cena nieruchomości w zł 
1. 232/77 1,5000 WL1W/00062016/2 Kaliska 358.000,00
 
1. W/w działka stanowi nieruchomość gruntową niezabudowaną.
2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: grunty orne z przeznaczeniem  na uprawy polowe, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lubień Kujawski w/w działka stanowi teren przeznaczony na cele produkcyjno - usługowe.     
3. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu. Sprzedaż w/w nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 11marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221).
4. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 31 sierpnia 2018 r.  
 
III
Lp. Oznaczenie nr działki Powierzchnia w ha Numer Księgi Wieczystej Położenie Cena nieruchomości w zł
1. 232/78 0,9596 WL1W/00062016/2 Kaliska 219.000,00
 
1. W/w działka stanowią nieruchomość gruntową niezabudowaną.
2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: grunty orne z przeznaczeniem  na uprawy polowe, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lubień Kujawski w/w działka stanowi teren przeznaczony na cele usługowe.    
3. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu. Sprzedaż w/w nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 11marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221).
4. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 31 sierpnia 2018 r.   

metryczka


Wytworzył: Jakub Tomczak (9 lipca 2018)
Opublikował: Jakub Tomczak (9 lipca 2018, 13:55:08)

Ostatnia zmiana: Piotr Przybysz (9 lipca 2018, 14:40:04)
Zmieniono: edycja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 296