Burmistrz Lubienia Kujawskiego OGŁASZA wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz do wydzierżawienia

Burmistrz Lubienia Kujawskiego OGŁASZA wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz do wydzierżawienia Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) Przeznacza się do zbycia niżej opisane nieruchomości położone na terenie Gminy Lubień Kujawski: 
 I. 
Lp. Oznaczenie nr działki Powierzchnia w ha Numer Księgi Wieczystej Położenie Cena nieruchomości w zł
1. 111/9 0,1523 WL1W/00094053/6 Bagno 24.200,00
2.  111/10 0,0869 WL1W/00094053/6 Bagno  16.400,00
3. 111/11 0,1375 WL1W/00094053/6 Bagno 22.100,00
4. 111/12 0,1733 WL1W/00094053/6 Bagno 27.500,00
5. 111/13 0,1421 WL1W/00094053/6 Bagno 20.300,00
6. 111/14 0,1476 WL1W/00094053/6 Bagno 21.100,00
7. 111/15 0,1148 WL1W/00094053/6 Bagno 20.000,00
8. 111/16 0,1099 WL1W/00094053/6 Bagno 19.100,00
9. 111/17 0,0986 WL1W/00094053/6 Bagno 18.300,00
10. 111/18 0,1079 WL1W/00094053/6 Bagno 19.100,00
11. 111/20 0,1057 WL1W/00094053/6 Bagno 18.400,00
12. 111/21 0,1727 WL1W/00094053/6 Bagno 27.400,00

1. W/w działki stanowią nieruchomości gruntowe niezabudowane. 
2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania: grunty orne z przeznaczeniem  na uprawy polowe, brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lubień Kujawski w/w działki stanowią teren przeznaczony na cele rolnicze. Działki wydzielone z przeznaczeniem pod budownictwo  mieszkaniowe jednorodzinne na podstawie prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy Burmistrza Lubienia Kujawskiego.         
3. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu. Sprzedaż w/w nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 11marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221). 
4. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 19 kwietnia 2018 r.    
  
II. Nieruchomość zabudowana budyniem mieszkalno-gospodarczym, położona w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego, na działce nr 273/2 o powierzchni 0,0081 ha. Cena 15.400,00 zł. Łączna powierzchnia użytkowa pomieszczeń mieszkalnych 27,14 m 2 . Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, w związku z czym konieczne jest ustanowienie służebności przejścia i przejazdu przez teren działek sąsiednich. 
Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Sprzedaż w/w nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 11marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221). Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 19 kwietnia 2018 r. 
Przeznacza się do oddania w dzierżawę niżej opisane nieruchomości położone na terenie Gminy Lubień Kujawski:                                             

I. 
Lp. Nr działki Sposób zagospodarowania Powierzchnia zagospodarowania Miejscowość Cena za 1m2
1. 165/1LP Lokal użytkowy - gastronomiczny 72m2 Stępka 10,00 zł/m2

  
Nieruchomość podlega wydzierżawieniu na okres 3 lat. Czynsz płatny miesięcznie w okresach prowadzenia działalności gospodarczej na nieruchomości. Do ceny czynszu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. 
  
II. Działka nr 100/17 położona w m. Narty, gmina Lubień Kujawski, o powierzchni 3,4806 ha. Działka jest niezabudowana. Teren działki nieogrodzony, w całości użytkowany jest jako grunt rolny. Działka posiada następujące klasy bonitacyjne: IIIb, IVa, IVb, V. Księga wieczysta nr WL1W/00054962/9. 
  
III. Działka nr 86 położona w m. Narty, gmina Lubień Kujawski, o powierzchni 1,4900 ha. Działka jest niezabudowana. Teren działki nieogrodzony, w całości użytkowany jest jako grunt rolny. Działka posiada następujące klasy bonitacyjne: IVa, IVb. Księga wieczysta nr WL1W/00042359/2. 
  
IV. Działka nr 87 położona w m. Narty, gmina Lubień Kujawski o powierzchni 2,2300 ha. Działka jest niezabudowana. Teren działki nieogrodzony, w całości użytkowany jest jako grunt rolny. Działka posiada następujące klasy bonitacyjne: IIIb, IVa, IVb. Księga wieczysta nr WL1W/00042359/2. 
Czynsz dzierżawny za w/w działki wynosi 1.000,00 zł za 1,00 ha rocznie (słownie: jeden tysiąc zł 00/100), płatny proporcjonalnie w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy. Czynsz zwolniony z podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221). 
  
V. Działka o powierzchni 24 m2, na działce o numerze ewidencyjnym 488/7, położonej w Lubieniu Kujawskim przy ul. 1 Maja, o łącznej powierzchni 0,2131 ha, z przeznaczeniem pod budowę garażu blaszanego. Czynsz dzierżawny wynosi 50,00 zł ocznie, plus podatek VAT w wysokości 23%.     
Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 2 w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim oraz pod nr telefonu 54 2844 322. 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Szarwas (7 marca 2018)
Opublikował: Piotr Przybysz (7 marca 2018, 09:52:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 247