Burmistrz Lubienia Kujawskiego ogłasza wykaz nieruchomości do zbycia 232/52


Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)
Przeznacza się do zbycia niżej opisane nieruchomości położone na terenie      Gminy Lubień Kujawski:

I.
Lp. Oznaczenie nr działki Powierzchnia w ha Numer Księgi Wieczystej Położenie Cena nieruchomości w zł
1. 232/52 0,0864 WL1W/00062016/2 Kaliska 25.000,00
 
1. W/w działka stanowi nieruchomość gruntową niezabudowaną.
2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania: grunty orne z przeznaczeniem  na uprawy polowe, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lubień Kujawski w/w działka stanowi teren przeznaczony na cele mieszkaniowo - usługowe.     
3. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargowej. Sprzedaż w/w nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.).
4. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 08 stycznia 2018 r.    
 
 II.
Lp. Oznaczenie nr działki Powierzchnia w ha Numer Księgi Wieczystej Położenie Cena nieruchomości w zł
1. 114/2 0,52 WL1W/00042359/2 Narty 19.800,00
 
1. W/w działka stanowi nieruchomość gruntową niezabudowaną.
2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania: grunty orne z przeznaczeniem  na uprawy polowe, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lubień grunt przeznaczony na cele rolne.    
3. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargowej. Sprzedaż w/w nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.).
4. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 08 stycznia 2018 r.   
 
 
III.
Lp. Oznaczenie nr działki Powierzchnia w ha Numer Księgi Wieczystej Położenie Cena nieruchomości w zł
1. 48/43 0,0396 ha WL1W/00043513/7 Kaliska 4.000,00
 
1. W/w działka stanowi nieruchomość gruntową niezabudowaną.
2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania: grunty orne z przeznaczeniem  na uprawy polowe, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lubień grunt przeznaczony na cele rolne.    
3. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargowej. Sprzedaż w/w nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 11marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.).
4. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 08 stycznia 2018 r.   
 
IV.
Lp. Oznaczenie nr działki Powierzchnia w ha Numer Księgi Wieczystej Położenie Cena nieruchomości w zł
1. 173 i 178 1,92 WL1W/00048508/4 Rzeżewo 60.000,00
 
1. W/w działki stanowią nieruchomość gruntową niezabudowaną.
2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania: grunty orne z przeznaczeniem  na uprawy polowe, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lubień grunt przeznaczony na cele rolne.    
3. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargowej. Sprzedaż w/w nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 11marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.).
4. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 08 stycznia 2018 r.    
 
V.
Lp. Oznaczenie nr działki Powierzchnia w ha Numer Księgi Wieczystej Położenie Cena nieruchomości w zł
1. 100/11 0,5368 WL1W/00054962/9 Narty 62.300,00
 
1. W/w działka stanowi nieruchomość gruntową niezabudowaną.
2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania: grunty orne z przeznaczeniem  na uprawy polowe, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren, na którym położona jest nieruchomość oznaczony jest symbolem PU - tereny przemysłowo - usługowe.     
3. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargowej. Sprzedaż w/w nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 11marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.).
4. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 08 stycznia 2018 r.   
 
V. Lokal mieszkalny:
1. Lokal mieszkalny nr 15 położony w Lubieniu Kujawskim przy ul. Szkolnej 15, wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz udziałem w działce gruntowej nr 363/3 o powierzchni 0,1242 wynoszącym 807/9993. Cena lokalu wraz z udziałem w gruncie 124.300,00 zł
Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Sprzedaż w/w nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 11marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.). Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 08 stycznia 2018 r.
 

metryczka


Wytworzył: Magdalen Szarwas (22 listopada 2017)
Opublikował: Piotr Przybysz (22 listopada 2017, 14:25:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 224