Burmistrz Lubienia Kujawskiego OGŁASZA wykaz nieruchomości do sprzedaży (18.05.17)

Burmistrz Lubienia Kujawskiego OGŁASZA wykaz nieruchomości do sprzedaży  

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)
Przeznacza się do sprzedaży niżej opisaną nieruchomość położoną na terenie Gminy Lubień Kujawski:
 
I.
Lp. Oznaczenie nr działki Powierzchnia w ha Numer Księgi Wieczystej Położenie Cena nieruchomości w zł 1. Nieruchomość gruntowa zabudowana składająca się z działek o numerach ewidencyjnych 564/44 i 564/43 0,2062 WL1W/00045108/9 Miasto Lubień Kujawski 366.600,00
 
1. W/w nieruchomość gruntowa zabudowana składa się z działek o numerach ewidencyjnych 564/44 i 564/43 .
2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lubień Kujawski w/w nieruchomość stanowi teren przeznaczony pod strefę produkcyjną, składową.  Nieruchomość nie jest wpisana o rejestru zabytków lecz jako część dawnego folwarku ujęta jest w wojewódzkiej ewidencji zabytków i podlega ochronie konserwatorskiej. Obecnie nieruchomość zabudowana jest budynkiem magazynowym.
3. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu. Sprzedaż w/w nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710).
4. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 03 lipca 2017 r.   

metryczka


Wytworzył: Magdalena Szarwas (18 maja 2017)
Opublikował: Piotr Przybysz (18 maja 2017, 23:36:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 204