Burmistrz Lubienia Kujawskiego OGŁASZA wykaz nieruchomości do sprzedaży (24.01.17)

Burmistrz Lubienia Kujawskiego OGŁASZA wykaz nieruchomości do sprzedaży 

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) 
Przeznacza się do sprzedaży niżej opisane nieruchomości położone na terenie Gminy Lubień Kujawski: 
I. 
Lp. Oznaczenie nr działki Powierzchnia w ha Numer Księgi Wieczystej Położenie Cena w zł 
 1. 232/50 0,1127 WL1W/00062016/2 Kaliska 29.300,00 
 2. 232/51 0,0864 WL1W/00062016/2 Kaliska 24.200,00 
 3. 232/52 0,0864 WL1W/00062016/2 Kaliska 24.200,00 
 4. 232/53 0,0864 WL1W/00062016/2 Kaliska 24.200,00 
 5. 232/54 0,1127 WL1W/00062016/2 Kaliska 29.300,00 
  
1. W/w działki stanowią nieruchomość gruntowe niezabudowane. 
2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania: grunty orne z przeznaczeniem  na uprawy polowe, w miejscowym panie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lubień Kujawski w/w działki stanowią tereny przeznaczone na cele mieszkaniowo - usługowe.    
3. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu. Sprzedaż w/w nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 11marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710). 
4. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 10 marca 2017 r.    
II. 
Lp. Oznaczenie nr działki Powierzchnia w ha Numer Księgi Wieczystej Położenie Cena  w zł 
 1. 84/15 0,0544 WL1W/00089886/6 Kłóbka 15.100,00 
  
1. W/w działka stanowi nieruchomość gruntową zabudowaną. 
2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania: grunty orne z przeznaczeniem  na uprawy polowe, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lubień grunt przeznaczony pod zabudowę mieszkaniowo - usługową.     
3. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Sprzedaż w/w nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 11marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710). 
4. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 10 marca 2017 r.    
  
III. Lokale mieszkalne: 
1. Lokal mieszkalny nr 2 położony w Lubieniu Kujawskim przy ul. 1 Maja 3a, wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz ułamkową częścią gruntu wynoszącą 233/3510 działek nr 488/5 i 488/6 o powierzchni 0,1075 ha. Cena lokalu wraz z udziałem w gruncie 7.800,00 zł 
2.  Lokal mieszkalny nr 2a położony w Lubieniu Kujawskim przy ul. 1 Maja 3a, wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz ułamkową częścią gruntu wynoszącą 118/3510 działek nr 488/5 i 488/6 o powierzchni 0,1075 ha. Cena lokalu wraz z udziałem w gruncie  5.100,00 zł. 
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Sprzedaż w/w nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 11marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710). Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 10 marca 2017 r. 
  

metryczka


Wytworzył: Magdalena Szarwas (24 stycznia 2017)
Opublikował: Piotr Przybysz (24 stycznia 2017, 16:19:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 212