BURMISTRZ LUBIENIA KUJAWSKIEGO ogłasza przetarg ustny nieograniczony, który odbędzie się w dniu 21 stycznia 2019r.

BURMISTRZ   LUBIENIA   KUJAWSKIEGO
O G  Ł  A  S  Z  A
przetarg ustny nieograniczony 
 
który odbędzie się w dniu  21 stycznia 2019r. (poniedziałek) w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 29, pokój nr. 11 o godz. 10.00 na  sprzedaż  niezabudowanych  nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubień Kujawski położonej w m. Kaliska, obręb ewidencyjny Kaliska:
 
Lp. Oznaczenie Powierzchnia    Numer Księgi      Położenie Cena nieruchomości Kwota wadium
                            w ha           Wieczystej                              w zł                    w zł
                   
1.      232/94    0,1139        WL1W/00062016/2   Kaliska       27.700,00          2.770,00
2.      232/95    0,0899        WL1W/00062016/2   Kaliska       23.500,00          2.350,00
3.      232/96    0,0900        WL1W/00062016/2   Kaliska       23.500,00          2.350,00
4.      232/97    0,1138        WL1W/00062016/2   Kaliska       27.700,00          2.770,00
5.      232/99    0,1151        WL1W/00062016/2   Kaliska       28.000,00          2.800,00 
6.      232/100  0,0903        WL1W/00062016/2   Kaliska       22.600,00          2.260,00
7.      232/101  0,0903        WL1W/00062016/2   Kaliska       22.600,00          2.260,00
8.      232/102  0,1150        WL1W/00062016/2   Kaliska       26.700,00          2.670,00
 
Do wylicytowanej  ceny nieruchomości doliczony zostanie  podatek VAT w wysokości  23 %.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie przez uczestnika przetargu wadium na konto  03 9557 1029 0000 3186 2000 0005  w Banku Spółdzielczym w Kowalu Oddział w Lubieniu Kujawskim do dnia 17 stycznia 2019 r. z określeniem numeru działki oraz przedłożenie w dniu przetargu Komisji Przetargowej w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości, a w przypadku osób prawnych – aktualny odpis z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy) lub wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z dowodem tożsamości lub stosownym pełnomocnictwem i z dowodem tożsamości. Za datę wpływu wadium  przyjmuje się datę wpływu  na wyżej podany rachunek bankowy. W dniu przetargu Komisja Przetargowa stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone będzie na poczet ceny nabycia. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra  przepada, jeżeli nie zostanie zawarta umowa notarialna  w uzgodnionym terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg przegra  zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wysokość postąpienia nie może być mniejsza niż 1 % ceny wywoławczej w zaokrągleniu  w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Umowa kupna sprzedaży zostanie zawarta w formie aktu notarialnego w uzgodnionym terminie.
Koszty związane  z zawarciem aktu notarialnego  ponosi nabywca.
Nieruchomości są wolne od obciążeń.
Opis i przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania: grunty orne
z przeznaczeniem  na uprawy polowe, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lubień Kujawski w/w działki stanowią teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lubień Kujawski w/w działki stanowią projektowane tereny zabudowy mieszkaniowej. W przypadku wystąpienia  nieujawnionych na mapie  sieci uzbrojenia terenu, nabywca zobowiązany jest do umożliwienia dostępu do nich, a w razie kolizji z planowaną zabudową dokonać ich przełożenia w ramach kosztów własnych. Burmistrz Lubienia Kujawskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych. Przetarg przeprowadzony zostanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 2204) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). Dodatkowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim, pod numerem telefonu 54 284 43 22 lub 54 284 43 52

Informacja o wyniku przetargu (3139kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Jakub Tomczak (19 grudnia 2018)
Opublikował: Jakub Tomczak (19 grudnia 2018, 14:13:17)

Ostatnia zmiana: Jakub Tomczak (4 lutego 2019, 10:27:39)
Zmieniono: korekta hiperłącza

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 647