BURMISTRZ LUBIENIA KUJAWSKIEGO ogłasza przetarg ustny nieograniczony, który odbędzie się w dniu 16 października 2018 r.

     BURMISTRZ   LUBIENIA   KUJAWSKIEGO
O G  Ł  A  S  Z  A
     przetarg ustny nieograniczony 
 
który odbędzie się w dniu  16 października 2018 r. (wtorek) w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 29, pokój nr. 11 o godz. 12.00 na  sprzedaż  niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność gminy Lubień Kujawski położonych w m. Kaliska, obręb ewidencyjny Kaliska:
L.p.  nr. działki       powierzchnia            numer               cena wywoławcza      kwota wadium
                                 w ha                  KW                            w zł                          w zł
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.    247/1                0,2629          WL1W/00043513/7       15.200,00                    1.520,00
2.    247/3                0,1779          WL1W/00043513/7       10.300,00                    1.030,00
3.    247/4                0,0999          WL1W/00043513/7         5.800,00                     580,00 
4.    247/5                0,1579          WL1W/00043513/7         8.600,00                      860,00
5.    247/6                0,1207          WL1W/00043513/7         6.600,00                      660,00
6.    247/7                0,1040          WL1W/00043513/7         6.400,00                      640,00
7.    247/9                0,1135          WL1W/00043513/7         7.000,00                      700,00
8.    247/10              0,0953          WL1W/00043513/7         5.900,00                      590,00
9.    247/11              0,0994          WL1W/00043513/7         6.100,00                      610,00
10.  247/12              0,1300          WL1W/00043513/7         8.000,00                      800,00
11.  247/14              0,1664          WL1W/00043513/7       10.600,00                    1.060,00
 
Do wylicytowanej ceny nieruchomości nie zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z art. 43 ust.1 pkt. 9 ustawy z 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 poz. 1221
z późn zm.). Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie przez uczestnika przetargu wadium na konto  03 9557 1029 0000 3186 2000 0005  w Banku Spółdzielczym w Kowalu Oddział w Lubieniu Kujawskim do dnia 12 października 2018 r. oraz przedłożenie w dniu przetargu Komisji Przetargowej w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości, a w przypadku osób prawnych – aktualny odpis z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy) lub wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z dowodem tożsamości lub stosownym notarialnym pełnomocnictwem i z dowodem tożsamości. Za datę wpływu wadium  przyjmuje się datę wpływu  na wyżej podany rachunek bankowy. W dniu przetargu Komisja Przetargowa stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone będzie na poczet ceny nabycia. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra  przepada, jeżeli nie zostanie zawarta umowa notarialna  w uzgodnionym terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg przegra  zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wysokość postąpienia nie może być mniejsza niż 1 % ceny wywoławczej w zaokrągleniu  w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Umowa kupna sprzedaży zostanie zawarta w formie aktu notarialnego w uzgodnionym terminie.
Koszty związane  z zawarciem aktu notarialnego  ponosi nabywca.
Ograniczenia: Nieruchomości są wolne od obciążeń.
Opis i przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania: grunty orne z przeznaczeniem na uprawy polowe, brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla w/w działek nie wydano decyzji o warunkach zabudowy, w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lubień Kujawski w/w działki obejmują strefę wiejsko-rolniczo-osadniczą. Dla w/w nieruchomości nie została wydana decyzja Starosty Włocławskiego określająca zadania z zakresu gospodarki leśnej oraz nie został sporządzony uproszczony plan urządzenia lasu. W przypadku wystąpienia  nieujawnionych na mapie sieci uzbrojenia terenu, nabywca zobowiązany jest do umożliwienia dostępu do nich, a w razie kolizji z planowaną zabudową dokonać ich przełożenia  w ramach kosztów własnych. Burmistrz Lubienia Kujawskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych. Przetarg przeprowadzony zostanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). Dodatkowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim, pod numerem telefonu 54 2844322.


Informacja o wyniku przetargu (4425kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Jakub Tomczak (13 września 2018)
Opublikował: Jakub Tomczak (13 września 2018, 13:58:52)

Ostatnia zmiana: Jakub Tomczak (24 października 2018, 15:11:44)
Zmieniono: Informacja o wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 543