BURMISTRZ LUBIENIA KUJAWSKIEGO ogłasza przetarg ustny nieograniczony, który odbędzie się w dniu 15 października 2018 r.

    BURMISTRZ   LUBIENIA   KUJAWSKIEGO

                                                                    O G  Ł  A  S  Z  A

                                         przetarg ustny nieograniczony 

 

który odbędzie się w dniu  15 października 2018 r. (poniedziałek) w Urzędzie Miejskim
w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 29, pokój nr. 11 o godz. 10.00 na  sprzedaż  niezabudowanych  nieruchomości stanowiących własność gminy Lubień Kujawski położonej
w m. Kaliska, obręb ewidencyjny Kaliska:

L.p.  nr. działki       powierzchnia            numer               cena wywoławcza      kwota wadium

                                  w ha                   KW                           w zł                     w zł

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.    232/77                1,5000          WL1W/00062016/2           358.000,00                   38.500,00

2.    232/78                0,9596          WL1W/00062016/2           219.000,00                   21.900,00

 

Do wylicytowanej  ceny nieruchomości doliczony zostanie  podatek VAT w wysokości  23 %.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie przez uczestnika przetargu wadium na konto  03 9557 1029 0000 3186 2000 0005  w Banku Spółdzielczym w Kowalu Oddział w Lubieniu Kujawskim do dnia 11 października 2018 r. oraz przedłożenie w dniu przetargu Komisji Przetargowej w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości, a w przypadku osób prawnych – aktualny odpis z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy) lub wydruk
z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z dowodem tożsamości lub stosownym pełnomocnictwem i z dowodem tożsamości. Za datę wpływu wadium  przyjmuje się datę wpływu  na wyżej podany rachunek bankowy. W dniu przetargu Komisja Przetargowa stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone będzie na poczet ceny nabycia. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra  przepada, jeżeli nie zostanie zawarta umowa notarialna  w uzgodnionym terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg przegra  zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wysokość postąpienia nie może być mniejsza niż 1 % ceny wywoławczej w zaokrągleniu  w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Umowa kupna sprzedaży zostanie zawarta w formie aktu notarialnego w uzgodnionym terminie.

Koszty związane  z zawarciem aktu notarialnego  ponosi nabywca.

Obciążenia nieruchomości: nieruchomości wolna o obciążeń

Opis i przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania: grunty orne
z przeznaczeniem na uprawy polowe; w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  teren o funkcji:

- dla działki 232/78 teren zabudowy usługowej,

- dla działki 232/77 teren zabudowy produkcyjno-usługowej (obiekty produkcyjne, składy, magazyny)

W przypadku wystąpienia  nieujawnionych na mapie  sieci uzbrojenia terenu, nabywca zobowiązany jest do umożliwienia dostępu do nich, a w razie kolizji z planowaną zabudową dokonać ich przełożenia  w ramach kosztów własnych. Burmistrz Lubienia Kujawskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych. Przetarg przeprowadzony zostanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). Dodatkowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim pokój nr 20 oraz 17 pod numerami telefonów 54 284 43 20 lub 54 284 43 52.

Informacja o wyniku przetargu (867kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Jakub Tomczak (12 września 2018)
Opublikował: Jakub Tomczak (12 września 2018, 12:30:15)

Ostatnia zmiana: Jakub Tomczak (15 października 2018, 15:16:13)
Zmieniono: informacja o wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 335