Burmistrz Lubienia Kujawskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości w Nartach, gmina Lubień Kujawski na okres 3 lat.

Burmistrz Lubienia Kujawskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości w Nartach, gmina Lubień Kujawski na okres 3 lat. 
  

Lp. Nr . działki Powierzchnia w ha Położenie Kwota wadium w zł Nr KW 

 1 100/17 3,4806 Narty 350,00 zł WL1W/00054962/9 

  
Przetarg odbędzie się w dniu 28 maja 2018 r. (poniedziałek ) o godz. 12.00 w sali nr 11 Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, przy ul. Wojska Polskiego 29. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim nr 03 9557 1029 0000 3186 2000 0005 do dnia 23 maja 2018 r. Cena wywoławcza 1.000,00 zł czynszu dzierżawnego w stosunku rocznym za 1 ha gruntu. Za datę wpływu wadium  przyjmuje się datę wpływu  na wyżej podany rachunek bankowy. Do wylicytowanej kwoty czynszu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie przez uczestnika przetargu wadium w wyżej wskazanym terminie na konto Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz przedłożenie w dniu przetargu Komisji Przetargowej w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości, a w przypadku osób prawnych – aktualny odpis z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy) lub wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z dowodem tożsamości lub stosownym notarialnym pełnomocnictwem i z dowodem tożsamości, a także w obu przypadkach zaakceptowane warunki umowy stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia (wzór umowy dostępny w pokoju nr 2 w  Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim). Teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i stanowi teren o funkcji produkcyjno - usługowej. Przedmiotowa nieruchomość została przeznaczona do wydzierżawienia na cele rolne. Czynsz dzierżawny płatny będzie w jednej racie rocznej w terminie określonym umową. Dzierżawca zobowiązuje się do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno - prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, w tym należnego podatku. Koszty ewentualnych wypisów i wyrysów oraz okazania na żądanie dzierżawcy granic działki w terenie ponosi dzierżawca. Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką , na nieruchomości nie ciążą żadne zobowiązania. Ograniczenia: w 2018 r. Gmina Lubień Kujawski planuje wybudowanie linii wodociągu i kanalizacji przy granicy z działką sąsiednią nr ew. 100/15 co może powodować częściowe wyłączenie gruntu z możliwości uprawy. W dniu przetargu Komisja Przetargowa stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.  Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet pierwszego czynszu z tytułu umowy dzierżawy, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone zgodnie z obowiązującymi przepisami po zakończeniu przetargu. W przypadku nie przystąpienia uczestnika wygrywającego przetarg do zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim, pokój nr 2 lub pod nr telefonu 54 2844 332. Przetarg uważa się za ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Ponadto Burmistrz Lubienia Kujawskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych. Przetarg przeprowadzony zostanie zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). Ogłoszenie umieszczono w dniu 25 kwietnia 2018 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz na stronie internetowej www.lubienkujawski.pl . 
  

metryczka


Wytworzył: Magdalena Szarwas (25 kwietnia 2018)
Opublikował: Piotr Przybysz (26 kwietnia 2018, 09:48:24)

Ostatnia zmiana: Piotr Przybysz (30 maja 2018, 12:32:31)
Zmieniono: dodanie informacji o wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 285