BURMISTRZ LUBIENIA KUJAWSKIEGO OGŁASZA przetarg ustny nieograniczony, który odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2017r.

BURMISTRZ LUBIENIA KUJAWSKIEGO OGŁASZA przetarg ustny nieograniczony, który odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2017r. (poniedziałek) w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 29, pokój nr. 11 o godz. 10.00 na  sprzedaż  niezabudowanych  nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubień Kujawski położonej w m. Kaliska, obręb ewidencyjny Kaliska: 
L.p.  nr. działki       powierzchnia            numer               cena wywoławcza      kwota wadium 
                               w ha                  KW                        w zł                           w zł 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.    232/54                0,1127          WL1W/00062016/2       29.300,00                   2.930,00 
2.    232/53                0,0864          WL1W/00062016/2       24.200,00                   2.420,00 
3.    232/52                0,0864          WL1W/00062016/2       24.200,00                   2.420,00 
4.    232/51                0,0864          WL1W/00062016/2       24.200,00                   2.420,00 
5.    232/50                0,1127          WL1W/00062016/2       29.300,00                   2.930,00 
  
Do wylicytowanej  ceny nieruchomości doliczony zostanie  podatek VAT w wysokości  23 %. 
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie przez uczestnika przetargu wadium na konto  03 9557 1029 0000 3186 2000 0005  w Banku Spółdzielczym w Kowalu Oddział w Lubieniu Kujawskim do dnia 19 kwietnia 2017 r. z określeniem numeru działki oraz przedłożenie w dniu przetargu Komisji Przetargowej w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości, a w przypadku osób prawnych – aktualny odpis z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy) lub wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z dowodem tożsamości lub stosownym pełnomocnictwem i z dowodem tożsamości. Za datę wpływu wadium  przyjmuje się datę wpływu  na wyżej podany rachunek bankowy. W dniu przetargu Komisja Przetargowa stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone będzie na poczet ceny nabycia. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra  przepada, jeżeli nie zostanie zawarta umowa notarialna  w uzgodnionym terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg przegra  zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wysokość postąpienia nie może być mniejsza niż 1 % ceny wywoławczej w zaokrągleniu  w górę do pełnych dziesiątek złotych. 
Umowa kupna sprzedaży zostanie zawarta w formie aktu notarialnego w uzgodnionym terminie. 
Koszty związane  z zawarciem aktu notarialnego  ponosi nabywca. 

Nieruchomości są wolne od obciążeń. 
  
Opis i przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania: grunty orne z przeznaczeniem na uprawy polowe, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  teren o funkcji: przeznaczenie podstawowe – wolnostojąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z garażem wbudowanym w bryłę budynku, dopuszcza się nieuciążliwą działalność usługową wbudowana w parter budynków, oraz zabudowę garaży wolnostojących (w tym dwustanowiskowych) oraz zabudowy gospodarczej.       

W przypadku wystąpienia  nieujawnionych na mapie  sieci uzbrojenia terenu, nabywca zobowiązany jest do umożliwienia dostępu do nich, a w razie kolizji z planowaną zabudową dokonać ich przełożenia  w ramach kosztów własnych. Burmistrz Lubienia Kujawskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych. Przetarg przeprowadzony zostanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). Dodatkowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim, pod numerem telefonu 54 2844320.

Informacja o wyniku przetargu 232/50 (1949kB) pdf
Informacja o wyniku przetargu 232/51, 232/52, 232/53, 232/54 (1760kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Magdalena Szarwas (20 marca 2017)
Opublikował: Piotr Przybysz (20 marca 2017, 16:11:53)

Ostatnia zmiana: Piotr Przybysz (4 maja 2017, 13:32:06)
Zmieniono: dodanie informacji o wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 338