Burmistrz Lubienia Kujawskiego II przetarg ustny nieograniczony

Burmistrz Lubienia Kujawskiego II przetarg ustny nieograniczony, który odbędzie się w dniu  16 lutego 2017 r. (czwartek) w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 29, pokój nr. 11 o godz. 10.00 na  sprzedaż:I. niezabudowanych  nieruchomości stanowiących własność gminy Lubień Kujawski położonych w m. Kaliska, obręb ewidencyjny Kaliska:

L.p.  nr. działki      powierzchnia            numer               cena wywoławcza      kwota wadium                                   w ha                        KW                        w zł                              w zł--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.    48/44                0,2152          WL1W/00043513/7          5.460,00                       546,00
2.    48/51                0,1059          WL1W/00043513/7          3.120,00                       312,00
3.    48/52                0,0978          WL1W/00043513/7          3.240,00                       324,00   
4.  48/54                0,1681          WL1W/00043513/7          4.980,00                       498,00

Pierwszy przetarg odbył się 26 września 2016 r.II. niezabudowanej  nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubień Kujawski położonej w m. Bagno, obręb ewidencyjny Bagno:

L.p.  nr. działki       powierzchnia            numer               cena wywoławcza      kwota wadium                                   w ha                        KW                        w zł                              w zł-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.    111/7                0,1000          WL1W/00094053/6          9.360,00                       936,00

Pierwszy przetarg odbył się 25 listopada 2016 r. Ponieważ pierwsze przetargi na w/w nieruchomości zakończyły się wynikiem negatywnym, a nieruchomości nie znalazły nabywców. z uwagi na powyższe ceny nieruchomości uległy obniżce. Sprzedaż w/w nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710).Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie przez uczestnika przetargu wadium na konto  03 9557 1029 0000 3186 2000 0005  w Banku Spółdzielczym w Kowalu Oddział w Lubieniu Kujawskim do dnia 10 lutego 2017 r. z określeniem numeru geodezyjnego działki oraz przedłożenie w dniu przetargu Komisji Przetargowej w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości, a w przypadku osób prawnych – aktualny odpis z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy) lub wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z dowodem tożsamości lub stosownym pełnomocnictwem i z dowodem tożsamości. Za datę wpływu wadium  przyjmuje się datę wpływu  na wyżej podany rachunek bankowy. W dniu przetargu Komisja Przetargowa stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone będzie na poczet ceny nabycia. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra przepada, jeżeli nie zostanie zawarta umowa notarialna  w uzgodnionym terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg przegra  zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wysokość postąpienia nie może być mniejsza niż 1 % ceny wywoławczej w zaokrągleniu  w górę do pełnych dziesiątek złotych.Umowa kupna sprzedaży zostanie zawarta w formie aktu notarialnego w uzgodnionym terminie.Koszty związane  z zawarciem aktu notarialnego  ponosi nabywca.Nieruchomości są wolne od obciążeń.Opis i przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania: grunty orne z przeznaczeniem na uprawy polowe, brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lubień Kujawski w/w działki stanowią projektowane tereny zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo - usługowej. W przypadku wystąpienia  nieujawnionych na mapie sieci uzbrojenia terenu, nabywca zobowiązany jest do umożliwienia dostępu do nich, a w razie kolizji z planowaną zabudową dokonać ich przełożenia  w ramach kosztów własnych. Burmistrz Lubienia Kujawskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych. Przetarg przeprowadzony zostanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). Dodatkowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim, pod numerem telefonu 54 2844322.

48/44 (642kB) pdf
48/51 (639kB) pdf
48/52 (639kB) pdf
48/54 (649kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Magdalena Szarwas (9 stycznia 2017)
Opublikował: Piotr Przybysz (9 stycznia 2017, 14:43:07)

Ostatnia zmiana: Piotr Przybysz (1 marca 2017, 13:37:08)
Zmieniono: rozstrzygniecie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 333