Burmistrz Lubienia Kujawskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony - 25 listopad 2016

BURMISTRZ   LUBIENIA   KUJAWSKIEGO O G  Ł  A  S  Z  A przetarg ustny nieograniczony 
 
który odbędzie się w dniu  25 listopada 2016 r. (piątek) w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 29, pokój nr. 11 o godz. 12.30 na  sprzedaż  niezabudowanych  nieruchomości stanowiących własność gminy Lubień Kujawski położonych w m. Bagno, obręb ewidencyjny Bagno:
L.p.  nr. działki       powierzchnia            numer               cena wywoławcza      kwota wadium
                                    w ha                        KW                        w zł                              w zł
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.    111/4                0,1109          WL1W/00094053/6          15,000,00                     1.500,00
2.    111/5                0,1000          WL1W/00094053/6          15.600,00                     1,560,00
3.    111/6                0,1000          WL1W/00094053/6          15.600,00                     1.560,00 
4.    111/7                0,1000          WL1W/00094053/6          15.600,00                     1.560,00
5.    111/8                0,1000          WL1W/00094053/6          15.600,00                     1.560,00

Do wylicytowanej  ceny nieruchomości doliczony zostanie  podatek VAT w wysokości  23 %.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie przez uczestnika przetargu wadium na konto  03 9557 1029 0000 3186 2000 0005  w Banku Spółdzielczym w Kowalu Oddział w Lubieniu Kujawskim do dnia 21 listopada 2016 r. oraz przedłożenie w dniu przetargu Komisji Przetargowej w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości, a w przypadku osób prawnych – aktualny odpis z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy) lub wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z dowodem tożsamości lub stosownym pełnomocnictwem i z dowodem tożsamości. Za datę wpływu wadium  przyjmuje się datę wpływu  na wyżej podany rachunek bankowy. W dniu przetargu Komisja Przetargowa stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone będzie na poczet ceny nabycia. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra  przepada, jeżeli nie zostanie zawarta umowa notarialna  w uzgodnionym terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg przegra  zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wysokość postąpienia nie może być mniejsza niż 1 % ceny wywoławczej w zaokrągleniu  w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Umowa kupna sprzedaży zostanie zawarta w formie aktu notarialnego w uzgodnionym terminie.
Koszty związane  z zawarciem aktu notarialnego  ponosi nabywca.
Nieruchomości są wolne od obciążeń. Opis i przeznaczenie nieruchomości oraz sposób jej zagospodarowania: grunty orne z przeznaczeniem na uprawy polowe, brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lubień Kujawski w/w działki obejmują kierunki zmian w przeznaczeniu terenów na planowaną zabudowę mieszkaniowo - usługową. Dla w/w nieruchomości nie została wydana decyzja Starosty Włocławskiego określająca zadania z zakresu gospodarki leśnej oraz nie został sporządzony uproszczony plan urządzenia lasu. W przypadku wystąpienia  nieujawnionych na mapie sieci uzbrojenia terenu, nabywca zobowiązany jest do umożliwienia dostępu do nich, a w razie kolizji z planowaną zabudową dokonać ich przełożenia  w ramach kosztów własnych. Burmistrz Lubienia Kujawskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych. Przetarg przeprowadzony zostanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). Dodatkowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim, pod numerem telefonu 54 2844322.

Informacja o wyniku przetargu 111/4 (27kB) word
Informacja o wyniku przetargu 111/5 (27kB) word
Informacja o wyniku przetargu 111/6 (27kB) word
Informacja o wyniku przetargu 111/7 (27kB) word
Informacja o wyniku przetargu 111/8 (27kB) word

metryczka


Wytworzył: Magdalena Szarwas (19 października 2016)
Opublikował: Piotr Przybysz (19 października 2016, 13:53:55)

Ostatnia zmiana: Piotr Przybysz (2 grudnia 2016, 18:00:57)
Zmieniono: dodanie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 187