zamówienie na:

„Dostawa opału na sezon grzewczy 2022/2023 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim”

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
nr sprawy: ZP.271.1.2022
wartość: zgodnie z art 2 ust. 1 pkt 1 pzp
termin składania ofert: 26 sierpnia 2022  10:00
wynik postępowania: Lubień Kujawski, dnia 9 września 2022 r. ZP.271.1.2022 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania pn.: „Dostawa opału na sezon grzewczy 2022/2023 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim”. Na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm.) Zamawiający informuje, o: A. Wyborze najkorzystniejszej oferty do części I – Dostawa ekogroszku: Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Mirosław Gawłowski Wola Olszowa 7, 87-840 Lubień Kujawski Cena oferty brutto za 1 tonę – 3.259,50 zł Termin płatności 30 dni. Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1129 z późn. zm.) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu oferta wykonawcy Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Mirosław Gawłowski Wola Olszowa 7, 87-840 Lubień Kujawski z ceną oferty brutto: 3.259,50 zł. oraz Terminem płatności 30 dni uzyskała najkorzystniejszy bilans 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena – 60,00 pkt oraz Termin płatności – 40,00 pkt, wynikający z dokumentów zamówienia – Rozdz. XVII Specyfikacji Warunków Zamówienia. Mając na uwadze powyższe, oferta tego Wykonawcy wybrana została, jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert: Cena - 60,00 pkt oraz Termin płatności - 40,00 pkt i łączna punktacja: Numer oferty Nazwa albo imiona i nazwiska, siedziba albo miejsce zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty Cena oferty Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Cena – 60,00 Termin płatności Ilość punktów w kryterium oceny ofert - Okres Termin płatności – 40,00 Łączna ilość punktów 1 Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Mirosław Gawłowski. Wola Olszowa 7 87-840 Lubień Kujawski 3.259,50 zł 60,00 30 dni 40,00 100,00 2 “Węglopasz” Sp. z o. o. ul. Piątkowska 149/6 60-648 Poznań 3.459,79 zł 56,53 30 dni 40,00 96,53 1. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone: Nie dotyczy B. Wyborze najkorzystniejszej oferty do części II – Dostawa ekomiału węglowego: Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Mirosław Gawłowski Wola Olszowa 7, 87-840 Lubień Kujawski Cena oferty brutto za 1 tonę –3.013,50 zł Termin płatności 30 dni Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1129 z późn. zm.) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu oferta wykonawcy Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Mirosław Gawłowski Wola Olszowa 7, 87-840 Lubień Kujawski z ceną oferty brutto: 3.013,50 zł. oraz Terminem płatności 30 dni uzyskała najkorzystniejszy bilans 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena – 60,00 pkt oraz Termin płatności – 40,00 pkt, wynikający z dokumentów zamówienia – Rozdz. XVII Specyfikacji Warunków Zamówienia. Mając na uwadze powyższe, oferta tego Wykonawcy wybrana została, jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert: Cena - 60,00 pkt oraz Termin płatności - 40,00 pkt i łączna punktacja: Numer oferty Nazwa albo imiona i nazwiska, siedziba albo miejsce zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty Cena oferty Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Cena – 60,00 Termin płatności Ilość punktów w kryterium oceny ofert - Okres Termin płatności – 40,00 Łączna ilość punktów 1 Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Mirosław Gawłowski. Wola Olszowa 7 87-840 Lubień Kujawski 3.013,50 60,00 30 dni 40,00 100,00 2 “Węglopasz” Sp. z o. o. ul. Piątkowska 149/6 60-648 Poznań 3.213,79 56,26 30 dni 40,00 96,26 1. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone: Nie dotyczy