Dokumentowanie prawa do świadczeń rodzinnych

Dokumentowanie prawa do świadczeń rodzinnych

Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U.z 2005 r. Nr 105 poz. 881) określono:

 • sposób i tryb postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych;
   
 • sposób i tryb postępowania w sprawach wstrzymywania lub zawieszania wypłaty tych świadczeń;
   
 • sposób ustalania dochodu uprawniającego do świadczeń rodzinnych;
   
 • wzory:


  a) wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych,

  b) zaświadczenia urzędu skarbowego o dochodzie osób podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych,

  c) oświadczeń o dochodach rodziny, w tym oświadczeń osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

  d) innych oświadczeń i dowodów niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych.

e) Oświadczenie o dochodach członków rodziny uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym,

f) wywiadu w przypadku, gdy w stosunku do osoby ubiegającej się o świadczenia rodzinne wystąpia watpliwości, o których mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, zwanej dalej ,, ustawą".

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia: 

W myśl § 2 ust. 1 rozporządzenia, postępowanie w sprawie o przyznanie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, którego wzór określa załącznik nr 1 do tego rozporządzenia.

I) Dowody służące do ubiegania się o zasiłek rodzinny

Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć:

 • uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny (np. dowodu osobistego) - kopię dokumentów może uwierzytelnić podmiot realizujący świadczenia rodzinne, notariusz lub instytucja, która dokument wydała,
   
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka, 
 • orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności - jeżeli w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne,
   
 • zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka w wieku powyżej 18 lat do szkoły,
 • zaświadczenie szkoły wyższej w przypadku osoby oczącej się lub osoby legitymującej sie orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności , jeżeli uczy się w szkole wyższej.

Ponadto do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć inne dowody mające wpływ na prawo do zasiłku, tj. m.in. w przypadku:

 • osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka - informację z sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka,
   
 • osoby uczącej się - kopię aktów zgonu rodziców lub kopię odpisu wyroku zasądzającego alimenty,
   
 • cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej posiadającego status uchodźcy lub posiadającego zezwolenie na osiedlenie się w Rzeczpospolitej Polskiej - kopię karty pobytu,
   
 • osoby samotnie wychowującej dziecko - kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka.

Oprócz powyższych dowodów należy przedłożyć zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny uzyskanego przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (tj. 2004 r.), w tym odpowiednio: 

a) zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych; wzór zaświadczenia określa załącznik nr 2 do rozporządzenia,

b) zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego za dany rok albo decyzję lub decyzje ustalające wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej,

c) oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne; wzór oświadczenia określa załącznik nr 3 do rozporządzenia,

d) oświadczenia członka rodziny o wysokości uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu; wzór oświadczenia określa załącznik nr 4 do rozporządzenia,

e) oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu przez członków rodziny w poprzednim roku kalendarzowym; wzór oświadczenia określa załącznik nr 5 do rozporządzenia,

f) zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy albo nakaz płatniczy za ten rok,

g) umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,

h) umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,

i) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

j) kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej, oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,

k) zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny, przebywającego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,

l) dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,

m) dokument lub oświadczenie określające wysokość uzyskanego dochodu z pierwszego pełnego miesiąca przez członka rodziny;

II) Dowody służące do ubiegania się o dodatek z tytułu urodzenia dziecka

Ubiegając się o dodatek z tytułu urodzenia dziecka rodzic dziecka powinien przedłożyć skrócony odpis aktu urodzenia dziecka. Jeżeli o ten dodatek występuje inna niż rodzic osoba uprawniona, tj. opiekun prawny, opiekun faktyczny albo osoba, która przysposobiła dziecko, powinna złożyć:

 • kopię prawomocnego orzeczenia sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka - w przypadku opiekuna prawnego dziecka,
   
 • kopię prawomocnego orzeczenia sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie - w przypadku osoby, która przysposobiła dziecko,
   
 • zaświadczenie z sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka - w przypadku opiekuna faktycznego dziecka, który wystąpił o przysposobienie dziecka.

Ponieważ wyżej wymienione dokumenty należy przedłożyć przy ubieganiu się o zasiłek rodzinny, nie ma potrzeby przedkładania ich ponownie przy ubieganiu się o dodatek z tytułu urodzenia dziecka.

III) Dowody służące do ubiegania się o dodatki do zasiłku rodzinnego

Rodzina uprawniona do zasiłku rodzinnego może otrzymać jednorazowe lub okresowe dodatki do tego zasiłku, przedkładając dodatkowo odpowiednie dokumenty. I tak, osoba uprawniona do zasiłku rodzinnego ubiegająca się o dodatek z tytułu:

1) Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, do wniosku o zasiłek rodzinny dołącza:

 • zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie na jaki urlop wychowawczy został udzielony,
   
 • zaświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w zatrudnieniu bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego.
 • zaświadczenie organu emerytalno -rentowego stwierdzającego, że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych.
 • zaświadczenie lekarza zalecające przebywanie dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności z powodów terapeutycznych w żłobku albo w przedszkolu.

Natomiast osoba, która otrzymywała zasiłek wychowawczy przed dniem 1 maja 2004 r., do wniosku o zasiłek rodzinny dołącza zaświadczenie pracodawcy lub terenowej jednostki organizacyjnej ZUS o okresie za jaki wypłacono zasiłek wychowawczy oraz o jego wysokości.

2) Samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, do wniosku o zasiłek rodzinny dołącza zaświadczenie powiatowego urzędu pracy o utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych określające datę utraty tego prawa oraz o zarejestrowaniu osoby ubiegającej się o ten dodatek, jako poszukującej pracy.

3) Samotnego wychowywania dziecka - składa wniosek o zasiłek rodzinny (wraz z dowodem potwierdzającym samotne wychowywanie dziecka ). Natomiast w przypadku ustalenia prawa do dodatku dla:

 • Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka do wniosku o zasiłek rodzinny dołącza:

 • kopię skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka lub
 • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany; 
 •  kopię odpisu wyroku sądu orzekającego o oddaleniu powództwa o ustalenie świadczenia alimentacyjnego. Osoba, o której mowa w ust. 1, pozostająca w związku małżeńskim do wniosku o zasiłek rodzinny dołącza:
  • zaświadczenie naczelnika aresztu lub zakładu karnego o okresie przebywania drugiego z małżonków w areszcie lub w zakładzie karnym;

  • 2) kopię odpisu wyroku sądu orzekającego ubezwłasnowolnienie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej drugiego z małżonków.

4) Rozpoczęcia roku szkolnego - do wniosku o zasiłek rodzinny dołącza zaświadczenie szkoły w przypadku nauki dziecka w szkole ponadgimnazjalnej.

5) Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - do wniosku o zasiłek rodzinny dołącza:

 • dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub w innym miejscu zapewniającym zamieszkanie, prowadzonym przez podmiot publiczny,
   
 • zaświadczenie szkoły, w przypadku nauki dziecka w szkole ponadgimnazjalnej,
   
 • oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie.

IV) Dowody do wypłaty zasiłku pielęgnacyjnego

Postępowanie w sprawie o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, którego wzór określa załącznik nr 6 do rozporządzenia. orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty  powstania niepełnosprawności albo
 

 Do wniosku należy dołączyć:

 • orzeczenie o niepełnosprawności, albo
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny.

V) Dowody do wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego

Postępowanie w sprawie o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, którego wzór określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

Do wniosku należy dołączyć:

 •  orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka;
 • zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 6;
 •  uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne.

VI) Dowody do wypłaty dodatku w przypadku osoby w wieku powyżej 50 lat, otrzymującej do dnia 1 maja 2004 r. świadczenie z funduszu alimentacyjnego

Postępowanie w sprawie przyznania prawa do dodatku w przypadku osoby w wieku powyżej 50 lat, otrzymującej do dnia 1 maja 2004 r. świadczenie z funduszu alimentacyjnego, wszczyna się na podstawie wniosku, którego wzór określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.

 •  zaświadczenie terenowej jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wypłacie świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
 • zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów zasądzonych wyrokiem sądu; 
 •  zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów.

Kopię dokumentów niezbędnych do przyznania prawa do świadczeń rodzinnych może uwierzytelnić podmiot realizujący świadczenia rodzinne, notariusz lub instytucja, która dokument wydała.

 W przypadku złożenia wadliwie wypełnionego wniosku podmiot realizujący wzywa pisemnie osobę ubiegającą się o świadczenia rodzinne do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

W przypadku gdy osoba złoży wniosek, bez wymaganych dokumentów, podmiot realizujący świadczenia rodzinne przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. 

 W przypadku gdy przyczyną niedostarczenia wymaganego dokumentu przez osobę składającą wniosek jest niewydanie dokumentu przez właściwą instytucję w ustawowo określonym terminie oraz osoba może to udokumentować, świadczenia rodzinne przysługują począwszy od miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Świadczenia rodzinne, do których zostało ustalone prawo, wypłaca się łącznie, w tym samym terminie. W przypadku gdy podmiot realizujący świadczenia rodzinne poweźmie wątpliwość w sprawie dotyczącej przyznanego świadczenia rodzinnego co do występujących w sprawie okoliczności mających wpływ na prawo do tego świadczenia, powiadamia niezwłocznie osobę ubiegającą się o konieczności złożenia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 14 dni licząc od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnień w sprawie lub dostarczenia niezbędnych dokumentów.

 W przypadku gdy w stosunku do osoby deklarującej samotne wychowywanie dziecka, otrzymującej lub ubiegającej się o świadczenie rodzinne, wystąpią wątpliwości dotyczące samotnego wychowywania dziecka, organ właściwy może wystąpić do kierownika ośrodka pomocy społecznej, o udzielenie informacji uzyskanych w wyniku przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego albo może przeprowadzić wywiad, którego celem jest wyjaśnienie sytuacji rodziny. Wzór wywiadu określa załącznik nr 9 do rozporządzenia. 

metryczka


Wytworzył: M.Tyczyński (12 grudnia 2006)
Opublikował: Marek Tyczyński (12 grudnia 2006, 12:00:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1584