Stawki Podatkowe 2005

Stawki na rok 2005 uchwalono dnia 9 grudnia 2004 roku i obowiązują od 1 stycznia 2005 r. Zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego.


Podatek od nieruchomości
Wysokość stawek podatku od nieruchomości w następujących wysokościach:
1. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - od 1 m² pow. użytkowej. - 0,35 zł.
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej- 1m² pow.użyt. - 13,50 zł.
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m² pow. użyt. - 6,80 zł.
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych. od 1 m² pow.użyt. – 3,61 zł.
e) od pozostałych - od 1m² pow.użyt. - 3,60 zł.
- w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego- od 1m² pow. użyt. - 3,60 zł
- w tym od budynków letniskowych - od 1m² pow.użyt. – 6,01 zł.
2.od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m² pow. - 0,57 zł.
b) pod jeziorami zajętymi na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne - od 1 ha pow. - 3,52 zł.
c) od pozostałych - od 1 m² pow. - 0,067 zł.
- w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m² pow. - 0,067zł
- w tym grunty letniskowe - od 1 m² pow. - 0,32 zł.
3.od budowli - 2% wartość określona na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust.3-7 .

Zwalnia się z podatku od nieruchomości :
1. budynki mieszkalne lub ich części zajęte na cele mieszkalne,
2. budowle, budynki i grunty: - sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, hydranty, studnie – oraz związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków wykorzystywanych na potrzeby jednostek organizacyjnych gminy.
3. budynki pozostałe z części powyżej 10 m² pow. użytkowej użytkowane przez emerytów i rencistów.
4. grunty pozostałe z części powyżej 500 m² powierzchni będące własnością lub w samoistnym posiadaniu użytkowane przez rencistów i emerytów.
5. nieruchomości zajęte na prowadzenie statutowej działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa lokalnej społeczności przez jednostki lub podmioty do tego powołane.


Podatek Rolny
Cenę skupu żyta, jako podstawy obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2005 r. obniża się do kwoty 21,00 zł za 1 q.


Podatek od posiadania psów
1. Wysokość stawek podatku od posiadania psów:
- od pierwszego i każdego następnego po 30,00 zł
2. Zwalnia się z podatku od posiadania jednego psa utrzymywanego przez właściciela gospodarstwa domowego nie będącego gospodarstwem rolnym w celu pilnowania mieszkania bądź nieruchomości.

Treści uchwał

U C H W A Ł A Nr XX/ 110 /04 (108kB) pdf Rady Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim z dnia  9 grudnia  2004 r w sprawie  obniżenie średniej  ceny  skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2005 r.

U C H W A Ł A Nr XX/ 109 /04 (108kB) pdf Rady Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim z dnia  9 grudnia  2004 r w sprawie  podatku od nieruchomości na 2005 r.

U C H W A Ł A Nr XX/ 111 /04 (104kB) pdf Rady Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim z dnia  9 grudnia  2004 r w sprawie ustalenia podatków od posiadania psów 2005 r.

U C H W A Ł A Nr XX/112/04 (128kB) pdf Rady Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim z dnia 9 grudnia  2004 r  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na  2005 rok.

metryczka


Wytworzył: M.Tyczyński (27 września 2005)
Opublikował: Marek Tyczyński (27 września 2005, 17:02:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1982