Zadania własne określa Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

 Art. 7. 1. Ustawy mówi że:

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:
 1. ładu przestrzennego,
 2. gospodarki nieruchomościami,
 3. ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
 4. gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
 5. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,
 6. utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
 7. zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
 8. lokalnego transportu zbiorowego,
 9. ochrony zdrowia,
 10. pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,gminnego budownictwa mieszkaniowego,
 11. edukacji publicznej, kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
 12. kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
 13. targowisk i hal targowych,
 14. zieleni gminnej i zadrzewień,
 15. cmentarzy gminnych,
 16. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
 17. utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
 18. polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
 19. wspierania i upowszechniania idei samorządowej,promocji gminy,współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 20. współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

metryczka


Wytworzył: M.Tyczyński (29 września 2005)
Opublikował: Marek Tyczyński (29 września 2005, 17:47:56)

Ostatnia zmiana: Piotr Przybysz (15 września 2015, 10:29:27)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 13119