Obwieszczenie o zwłoce w wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -wydobywanie kopaliny ze złoża Beszyn


Lubień Kujawski dn. 11.01.2011
OŚ 7624-10/2009
 
 
 
Obwieszczenie
 
 
Na podstawie art. 36 § 1 i art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) ze względu na szczególnie skomplikowaną sprawę uwzględniając przepis art. 35 § 5 kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),
zawiadamiam
 
           osoby będące stronami postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku firmy TRANSPOL KOPALNIA KRUSZYWA Zenon Poliński z siedzibą w miejscowości Łojewo 70, 88-101 Inowrocław w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża naturalnego-piasku „BESZYN I” położonego w miejscowości Beszyn, dz. Nr 14, 15 (część) i 38, gm. Lubień Kujawski, że w związku z wezwaniem Inwestora przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy do złożenia wyjaśnień w raporcie o oddziaływaniu na środowisko, wydanie decyzji ostatecznej w tej sprawie powinno nastąpić do dnia 28.02.2011 r.
 
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm. ) oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP, tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, tablicy ogłoszeń sołectwa Beszyn.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
Transpol Kopalnia Kruszywa Zenon Poliński
Strony postępowania obwieszczeniem

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (11 stycznia 2011)
Opublikował: Wojciech Szymański (14 stycznia 2011, 10:36:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 824