Obwieszczenie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji celu publicznego


Lubień Kujawski dnia 22.12.2010r.
INW 7331-45/CP/2010
 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E   
 
Stosownie do  dyspozycji art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)
 
zawiadamiam

osoby będące stronami postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej z/s we Włocławku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na odbudowie dworu w Kłóbce z przeznaczeniem na cele muzealne oraz zagospodarowaniu (rewaloryzacji) parku dworskiego na terenie działek oznaczonych ewidencyjnymi numerami  geodezyjnymi 161/1, 161/9, 161/10 położonych w m. Kłóbka, gmina Lubień Kujawski, że w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia mogą w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Lubieniu Kujawskim w Wydziale Inwestycji przy ul. Wojska Polskiego 29 pok. Nr 18 w godzinach od 8:00 do 15:00 wypowiedzieć się do zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania dowodów i materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych uwag.
Po upływie siedmiodniowego terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie i rozstrzygająca sprawę co do jej istoty.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (22 grudnia 2010)
Opublikował: Wojciech Szymański (22 grudnia 2010, 12:53:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 941