Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa -eksploatacja kruszywa Beszyn


Lubień Kujawski dnia 17.12.2010
OŚ 7624-10/2009
                                                   
 
 
Zawiadomienie
 
Na  podstawie  art.  33  ust. 1, 79 ust. 1 ustawy z dnia 3  października  2008r. o udostępnianiu informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale społeczeństwa w  ochronie  środowiska oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko  (Dz.  U.  Nr  199,  poz.1227 z późn. zm.) Burmistrz Lubienia Kujawskiego
 
podaje do publicznej wiadomości,
 
informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na wydobywaniu kopaniny ze złoża naturalnego  „BESZYN I” położonego w miejscowości Beszyn, dz. Nr 14, 15 (część) i 38, gm. Lubień Kujawski,  w ramach toczącego się na wniosek firmy Transpol Kopalnia Kruszywa Zenon Poliński  z siedziba w miejscowości Łojewo 70, 88-101 Inowrocław postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.
Organem właściwym do wydania ww. decyzji dla tego zadania jest Burmistrz Lubienia Kujawskiego po uzyskaniu wymaganych opinii i uzgodnień z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym we Włocławku.
Zgodnie  z  §  3  ust.  1  pkt 40 a  rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  9  listopada  2004 roku  w  sprawie określania rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na  środowisko  (Dz.  U.  Nr  257,  poz.  2573  z  późn. zm.), planowane  przedsięwzięcie  zaliczane  jest do inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Dla  w/w  przedsięwzięcia  Burmistrz  Lubienia  Kujawskiego  postanowieniem  z  dnia 23.03.2010r. znak OŚ 7624-10/2009 ustanowił obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa, w ramach którego, zgodnie art. 29 powołanej wyżej ustawy, każdy ma prawo do składania uwag  i wniosków. Wniosek  o  wydanie  decyzji  wraz  z  „Raportem  o  oddziaływaniu  na  środowisko” oraz jego uzupełnieniem jest  udostępniony do  wglądu  w Urzędzie  Miejskim w Lubieniu  Kujawskim, Wydział  Inwestycji pokój nr 18 w  godz.  730 - 15 00.  Strony mają  prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania (art. 10 kpa).
Zgodnie  z  art.  33  ust.  1  ustawy z dnia 3  października  2008 r.  o  udostępnianiu informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale społeczeństwa w  ochronie  środowiska oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko  informuje  się  o  możliwości składania uwag  i wniosków w  sprawie w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub elektronicznej  w  terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, tj. od dnia 20.12.2010r. do 10.01.2011r w siedzibie w/w Wydziału – pok. Nr 18. Uwagi lub wnioski złożone po upływie w/w terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia  ( art. 35).
Zgodnie  z  art.  35  §  5  Kpa  do  terminów  załatwienia  sprawy  nie  wlicza  się  terminów przewidzianych w  przepisach  prawa  do  dokonania  określonych  czynności,  okresów zawieszenia  postępowania  oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (20 grudnia 2010)
Opublikował: Wojciech Szymański (20 grudnia 2010, 13:05:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 885