Obwieszczenie o pozytywnym uzgodnieniu projektu decyzji celu publicznego przez Marszałka Woj. Kuj-Pom


 
                                                                       Lubień Kujawski dn. 14.12.2010r.
INW 7331-45/CP/2010                  
                  
O B W I E S Z C Z E N I E

 
 
Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2000r Nr 80, poz. 1071 z późn. zm.)
zawiadamiam

że w dniu 08.12.2010r. wydane zostało postanowienie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 280/CP/2010 uzgadniające pozytywnie projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na odbudowie dworu w Kłóbce z przeznaczeniem na cele muzealne oraz zagospodarowaniu (rewaloryzacji) parku dworskiego na terenie działek oznaczonych ewidencyjnymi numerami  geodezyjnymi 161/1, 161/9, 161/10 położonych w m. Kłóbka, gmina Lubień Kujawski.
Na postanowienie służy zażalenie a z jego treścią można zapoznać się w Wydziale  Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu,  w terminie 7 dni od daty ukazania  się niniejszego obwieszczenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.                   
 
 

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (14 grudnia 2010)
Opublikował: Wojciech Szymański (14 grudnia 2010, 16:17:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 824