Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża "BESZYN II"


 
INW 7624-14/2010
 
 
Obwieszczenie 
o  wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  
 
Zgodnie z art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) informuję, że w dniu 09.11.2010 r. z wniosku PROFIT Jarosław Jankowski, ul. Garncarska 4/6/6,80-894 Gdańsk oraz Jacka Zenona Niteckiego, Al. Róż 7 m 11, 00-556 Warszawa reprezentowanych przez Wojciecha Koronowskiego, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża „BESZYN II” realizowanego na działkach nr ewidencyjny 58, 59, 83 oraz 84 w obrębie Beszyn, gmina Lubień Kujawski.

Z wydaną decyzją a także dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy można zapoznać się w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu.
                         
Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej na tablicy Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w miejscu realizacji przedsięwzięcia na tablicy sołeckiej w miejscowości Beszyn.

                                                                                Burmistrz Lubienia Kujawskiego
                                                                                mgr inż. Paweł Wiktorski
                                                                               

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (9 grudnia 2010)
Opublikował: Wojciech Szymański (9 grudnia 2010, 10:51:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 932