Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -wydobywanie kopaliny ze złoża "BESZYN I"


Lubień Kujawski dnia 30.11.2010r
OŚ 7624-10/2009
 
 
Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 
Na podstawie art. 73 ust. 1, art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.                        o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 z późn zm.) oraz art. 61 § 4 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek firmy TRANSPOL KOPALNIA KRUSZYWA Zenon Poliński z siedzibą w miejscowości Łojewo 70, 88-101   Inowrocław zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej ze złoża  „BESZYN I” na działkach o nr ewid. 14, 15 (część) i 38 w miejscowości Beszyn, gmina Lubień Kujawski.
Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji jest Burmistrz Lubienia Kujawskiego po zasięgnięciu opinii i uzgodnień Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku.
Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ulicy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, I piętro, pokój 18, w godzinach pracy Urzędu od 730 do 1500.
Strony w postępowaniu mogą składać wnioski i uwagi w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub elektronicznej  w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia (art. 35).
 
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm. ) oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP, tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, tablicy ogłoszeń sołectwa Beszyn.

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (30 listopada 2010)
Opublikował: Wojciech Szymański (1 grudnia 2010, 13:41:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 824