Obwieszczenie o uzupełnieniu raportu i ponownym udziale społeczeństwa w postepowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Lubień Kujawski dnia 29.11.2010
INW 7624-7/2010
                                                    
                                                    Zawiadomienie
 
Na  podstawie  art.  33  ust. 1, 79 ust. 1 ustawy z dnia 3  października  2008r. o udostępnianiu informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale społeczeństwa w  ochronie  środowiska oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko  (Dz.  U.  Nr  199,  poz.1227 z późn. zm.) Burmistrz Lubienia Kujawskiego
 
 
podaje do publicznej wiadomości,
 
 
informację, że w dniu 26.11.2010r. do Urzędu wpłynęło wyjaśnienie do Raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji polegającej na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża znajdującego się na działkach nr ew. 153, 195/6 i 196 w obrębie Beszyn, gmina Lubień Kujawski., w ramach toczącego się na wniosek Krzysztofa Wiśniewskiego postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.
 
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa, w ramach którego, zgodnie art. 29 powołanej wyżej ustawy, każdy ma prawo do składania uwag                    i wniosków.
W związku z powyższym zawiadamiam, że zgodnie  z  art.  33  ust.  1  ustawy z dnia 3 października  2008  r.  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i jego  ochronie,  udziale społeczeństwa w  ochronie  środowiska  oraz o ocenach  oddziaływania na  środowisko  o możliwości składania   uwag   i   wniosków   w   sprawie  w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub elektronicznej w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia  niniejszego zawiadomienia, tj. od dnia 30.11.2010r. do 20.12.2010r w siedzibie  Urzędu  Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, Wydział  Inwestycji pokój nr  18 w  godz.  730  -  15 00.  
Uwagi lub wnioski złożone po upływie w/w terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia ( art. 35).
Zgodnie  z  art.  35  §  5  Kpa  do  terminów  załatwienia  sprawy  nie  wlicza  się  terminów przewidzianych w  przepisach  prawa  do  dokonania  określonych  czynności,  okresów zawieszenia  postępowania  oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
 
Niniejsze zawiadomienie podaje się do publicznej informacji poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie prowadzonym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Beszyn.

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (29 listopada 2010)
Opublikował: Wojciech Szymański (29 listopada 2010, 14:50:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 830