Zawiadomienie o wydaniu postanowienia-wykaz danych o środowisku i jego ochronie


Lubień Kujawski dnia 25.11.2010 r.
INW 7624-18/2010
 
 
 
 
Zawiadomienie
 
 
Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)    zawiadamiam, że w dniu 25.11.2010 r. wydano postanowienie znak INW 7624-18/2010 stwierdzające potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie rolniczej elektrociepłowni kogeneracyjnej generacyjnej o mocy elektrycznej 1MW w miejscowości Kaliska na działce o nr ewid. 232/15, gmina Lubień Kujawski.
 
Niniejszą informację podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (25 listopada 2010)
Opublikował: Wojciech Szymański (26 listopada 2010, 13:43:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 800