Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -wydobywanie kopaliny ze złoża Bilno dz. 23 i 24


                                                                                   Lubień Kujawski dnia, 26.11.2010r.
 
INW 7624- 13/2010
 
 
Obwieszczenie 
o  wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  
 
Zgodnie z art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) informuję, że w dniu 26.11.2010 r. z wniosku PROFIT Jarosław Jankowski, ul. Garncarska 4/6/6,80-894 Gdańsk oraz Jacka Zenona Niteckiego, Al. Róż 7 m 11, 00-556 Warszawa reprezentowanych przez Wojciecha Koronowskiego, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża „BILNO I” na działkach o numerach ewidencyjnych 23 oraz 24 w obrębie Bilno, gm. Lubień Kujawski.
Z wydaną decyzją a także dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy można zapoznać się  w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu.
                         
Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej na tablicy Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w miejscu realizacji przedsięwzięcia na tablicy sołeckiej w miejscowości Bilno.

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (26 listopada 2010)
Opublikował: Wojciech Szymański (26 listopada 2010, 11:43:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 779