Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego "Odbudowa dworu w Kłóbce"


Lubień Kujawski dn. 09.11.2010 r.
INW 7331-45/CP/2010
 
 
 
                                                            Obwieszczenie
                                                       o wszczęciu postępowania
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.  z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku przy ul. Słowackiego 1a, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na odbudowie dworu w Kłóbce z przeznaczeniem na cele muzealne oraz zagospodarowaniu (rewaloryzacji) parku dworskiego na terenie nieruchomości o numerze ewidencyjnym 161/1, 161/9, 161/10 obręb Kłóbka, gmina Lubień Kujawski
W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty ukazania się obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zażalenia w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29 w godz. 8-15, pokój nr 18.
 
Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w miejscu planowanej inwestycji – sołectwo Kłóbka.

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (9 listopada 2010)
Opublikował: Wojciech Szymański (10 listopada 2010, 08:58:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1012