Zawiadomienie o wszczęciu postepowania z udziałem społeczeństwa- wyłożenie raportu o oddziaływaniu na środowisko-eksploatacja kruszywa naturalnego Beszyn


                                                                                     Lubień Kujawski dnia 19.10.2010
INW 7624-7/2010
 
                                              Zawiadomienie
 
Na  podstawie  art.  33  ust. 1, 79 ust. 1 ustawy z dnia 3  października  2008r o  udostępnianiu informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale społeczeństwa w  ochronie  środowiska oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko  (Dz.  U.  Nr  199,  poz.1227 z późn. zm.) Burmistrz Lubienia Kujawskiego
 
podaje do publicznej wiadomości,
 
informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża znajdującego się na działkach nr ew. 153, 195/6 i 196 w obrębie Beszyn, gmina Lubień Kujawski., w ramach toczącego się na wniosek Krzysztofa Wiśniewskiego postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.
Organem właściwym do wydania ww. decyzji dla tego zadania jest Burmistrz Lubienia Kujawskiego po uzyskaniu wymaganej opinii i dokonaniu uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym we Włocławku.
Zgodnie  z  §  3  ust.  1  pkt 40 a  rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  9  listopada  2004 roku  w  sprawie określania rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na  środowisko  (Dz.  U.  Nr  257,  poz.  2573  z  późn. zm.), planowane  przedsięwzięcie  zaliczane  jest do inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Dla  w/w  przedsięwzięcia  Burmistrz  Lubienia  Kujawskiego  postanowieniem  z  dnia 09.07.2010r. znak INW 7624-7/2010 ustanowił obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa, w ramach którego, zgodnie art. 29 powołanej wyżej ustawy, każdy ma prawo do składania uwag i wniosków.
Wniosek  o  wydanie  decyzji  wraz  z  „Raportem  o  oddziaływaniu  na  środowisko”  jest udostępniony do  wglądu  w Urzędzie  Miejskim w Lubieniu  Kujawskim, Wydział  Inwestycji pokój nr  18 w  godz.  730 - 15 00.  Strony mają  prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania (art. 10 kpa).
Zgodnie  z  art.  33  ust.  1  ustawy z dnia 3  października  2008 r.  o  udostępnianiu informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale społeczeństwa w  ochronie  środowiska oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko  informuje  się  o  możliwości składania  uwag   i   wniosków w  sprawie w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub elektronicznej w   terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, tj. od dnia 20.10.2010r. do 09.11.2010r w siedzibie w/w Wydziału – pok. Nr 18. Uwagi lub wnioski złożone po upływie w/w terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia  ( art. 35).
Zgodnie  z  art.  35  §  5  Kpa  do  terminów  załatwienia  sprawy  nie  wlicza  się  terminów przewidzianych w  przepisach  prawa  do  dokonania  określonych  czynności,  okresów zawieszenia  postępowania  oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (19 października 2010)
Opublikował: Wojciech Szymański (19 października 2010, 11:53:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 912