Zawiadmonienie o wszczęciu postepowania z udziałem społeczeństwa - eksploatacja kopaliny ze złoża BILNOrealizowanego na działkach nr ewidencyjny 23 oraz 24 w obrębie Bilno, gm. Lubień Kujawski


Lubień Kujawski dnia 15.09.2010
INW 7624-13/2010
                                               

                                                        Zawiadomienie
 
Na  podstawie  art.  33  ust. 1, 79 ust. 1 ustawy z dnia 3  października  2008r.o  udostępnianiu informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale społeczeństwa w  ochronie  środowiska oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko  (Dz.  U.  Nr  199,  poz.1227 z późn. zm.) Burmistrz Lubienia Kujawskiego
 
podaje do publicznej wiadomości,
 
informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża „BILNO I” realizowanego na działkach nr ewidencyjny 23 oraz 24 w obrębie Bilno, gmina Lubień Kujawski, w ramach toczącego się na wniosek Wojciecha Koronowskiego, postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.
Organem właściwym do wydania ww. decyzji dla tego zadania jest Burmistrz Lubienia Kujawskiego po uzyskaniu wymaganej opinii i dokonaniu uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.
Zgodnie  z  §  3  ust.  1  pkt 40 a  rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  9  listopada  2004 roku  w  sprawie określania rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na  środowisko  (Dz.  U.  Nr  257,  poz.  2573  z  późn. zm.), planowane  przedsięwzięcie  zaliczane  jest do inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Dla  w/w  przedsięwzięcia  Burmistrz  Lubienia  Kujawskiego  postanowieniem  z  dnia 20.08.2010r. znak INW 7624-13/2010 ustanowił obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa, w ramach którego, zgodnie art. 29 powołanej wyżej ustawy, każdy ma prawo do składania uwag  i wniosków.
Wniosek  o  wydanie  decyzji  wraz  z  „Raportem  o  oddziaływaniu  na  środowisko”  jest udostępniony do  wglądu  w Urzędzie  Miejskim w Lubieniu  Kujawskim, Wydział  Inwestycji pokój nr  18 w  godz.  730 - 15 00.  Strony mają  prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania (art. 10 kpa).
Zgodnie  z  art.  33  ust.  1  ustawy z dnia 3  października  2008 r.  o  udostępnianiu informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale społeczeństwa w  ochronie  środowiska oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko  informuje  się  o  możliwości składania  uwag  i  wniosków w  sprawie w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub elektronicznej w   terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, tj. od dnia 16.09.2010r. do 06.10.2010r w siedzibie w/w Wydziału – pok. Nr 18. Uwagi lub wnioski złożone po upływie w/w terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia  ( art. 35).
Zgodnie  z  art.  35  §  5  Kpa  do  terminów  załatwienia  sprawy  nie  wlicza  się  terminów przewidzianych w  przepisach  prawa  do  dokonania  określonych  czynności,  okresów zawieszenia  postępowania  oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo  z przyczyn niezależnych od organu.                                                                 Burmistrz Lubienia Kujawskiego
                                                                 Paweł Wiktorski

metryczka


Wytworzył: Ewa Kaczmarek (15 września 2010)
Opublikował: Wojciech Szymański (16 września 2010, 07:56:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 844