Obwieszczene o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowanich- wydobywanie kopaliny ze złoża Szewo


                                                                                  Lubień Kujawski dnia, 03.09.2010r.
 
  OŚ 7624- 13/2009
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E   
 
Zgodnie z art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) informuję, że w dniu 03.09.2010r. z wniosku PW „MAT-BUD” została wydana decyzja  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowym wydobywaniu kopaliny pospolitej ze złoża kruszywa naturalnego piaszczystego „Szewo”, na działkach nr ewid. 45 i 46 oraz 61, 64, 66, 68, 70 położonych w miejscowości Bilno i Szewo, gm. Lubień Kujawski.
Z wydaną decyzją a także dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku można zapoznać się w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu.

metryczka


Wytworzył: Kaczmarek Ewa (3 września 2010)
Opublikował: Wojciech Szymański (6 września 2010, 14:37:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 799