Zawiadomienie o złożonym wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia -budowa instalacji do rafinacji oraz wytopu tłuszczy zwierzęcych we wsi Kaliska na działce nr 232/69 gmina Lubień Kujawski


Lubień Kujawski dnia 02.09.2010r
INW 7624-15/2010
 
 
 
 
Zawiadomienie
 
 
Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 26.08.2010r. do Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim wpłynął wniosek firmy EKO PROJEKT z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 291A w Poznaniu działającej z pełnomocnictwa firmy PPH CONTO Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Grodziskiej 39 w Poznaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do rafinacji oraz wytopu tłuszczy zwierzęcych we wsi Kaliska na działce o nr ewidencyjnym 232/69.
 
Niniejszą informacje podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie.

metryczka


Wytworzył: Kaczmarek Ewa (2 września 2010)
Opublikował: Wojciech Szymański (3 września 2010, 13:56:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1420