Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego-budoa stacji bazowej w m. Dziankowo


 
                                                        Lubień Kujawski dn. 11.08.2010r.
INW 7331-15/CP/2010                
 
O B W I E S Z C Z E N I E   

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717  ze zm.) oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2000r Nr 80, poz. 1071 z późn.zm.)

zawiadamiam
 
że w dniu 11.08.2010r. wydana została decyzja znak INW 7331-15/CP/2010 o lokalizacji inwestycji celu publicznego ustalająca na rzecz Pana Andrzeja Sobczaka reprezentującego Polska Telefonię Cyfrową Sp. z o. o. lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej na terenie nieruchomości oznaczonej numerem 39/2  położonej w miejscowości Dziankowo, gmina  Lubień Kujawski.
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w Wydziale Inwestycji przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu od 800 do 1500 w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz tablicy sołeckiej w miejscowości Dziankowo.
                                                                            Burmistrz Lubienia Kujawskiego
                                                                            mgr. inż. Paweł Wiktorski

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (11 sierpnia 2010)
Opublikował: Wojciech Szymański (11 sierpnia 2010, 10:09:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 778