Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uarunkowaniach-remont i przebudowa ulic i dróg w Lubieniu Kujawskim i Kaliskach


                                                                                Lubień Kujawski dn, 28.07.2010r.
 
INW 7624- 11/2010
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
   
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), art. 74 ust 3 i 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) informuję, że w dniu 28.07.2010r. z wniosku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i remoncie dróg gminnych i ulic   w miejscowościach Lubień Kujawski i Kaliska, gm. Lubień Kujawski                           
Z decyzją a także dokumentacją sprawy  można zapoznać się w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od daty ukazania się powyższego obwieszczenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz na tablicy ogłoszeń w Lubieniu Kujawskim przy ul. Plac Wolności.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.                             
                                                                    Burmistrz Lubienia Kujawskiego
                                                                    Paweł Wiktorski

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (28 lipca 2010)
Opublikował: Wojciech Szymański (29 lipca 2010, 10:10:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 731