Obwieszczenie o zabranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji celu publicznego


Lubień Kujawski dnia 27.07.2010r.
INW 7331-15/CP/2010
 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E   
 
Stosownie do  dyspozycji art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)
 
zawiadamiam

osoby będące stronami postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku Pana Andrzeja Sobczaka EKOSYSTEM –BYDGOSZCZ Przedsiębiorstwo Projektowania z siedziba przy  ul. Mirosławskiego 2A, 85-654 Bydgoszcz  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej na terenie działki znaczonej ewidencyjnym numerem geodezyjnym 39/2 w miejscowości Dziankowo, gm. Lubień Kujawski, że w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia mogą w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Lubieniu Kujawskim w Wydziale Inwestycji przy ul. Wojska Polskiego 29 pok. Nr 18 w godzinach od 800 do 1500 wypowiedzieć się do zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania dowodów i materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych uwag.
Po upływie siedmiodniowego terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie i rozstrzygająca sprawę co do jej istoty.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


                                                                              Burmistrz Lubienia Kujawskiego
                                                                              Paweł Wiktorski


 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (27 lipca 2010)
Opublikował: Wojciech Szymański (27 lipca 2010, 10:41:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 827