Obwieszczenie o wydaniu postanowienia Starosty Włocławskiego uzgadniającego projekt decyzji celu publicznego -budoa stacji bazowej w miejscowości Dziankowo


 
                                                                        Lubień Kujawski dn. 12.07.2010r.
INW 7331-15/CP/2010             
                  
O B W I E S Z C Z E N I E   

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2000r Nr 80, poz. 1071 z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 14.06.2010r. wydane zostało Postanowienie Starosty Włocławskiego sygnatura GNB.7331-12/2010 uzgadniające pozytywnie projekt decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej na terenie nieruchomości  oznaczonej numerem 39/2  położonej w miejscowości Dziankowo, gmina  Lubień Kujawski.
Na postanowienie służy zażalenie a z jego treścią można zapoznać się w Wydziale  Inwestycji Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu,  w terminie 7 dni od daty ukazania  się niniejszego obwieszczenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.                   
                                                                  Burmistrz Lubienia Kujawskiego
                                                                  Paweł Wiktorski

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (12 lipca 2010)
Opublikował: Wojciech Szymański (12 lipca 2010, 14:01:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1005