Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska przedsięwzięcia pn : przebudowa i remont dróg i ulic w miejscowościach Lubień Kujawski i Kaliska, gm. Lubień Kujawski.

                        Lubień Kujawski dn, 12.07.2010r.
INW 7624- 11/2010


O B W I E S Z C Z E N I E   


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) 

                                                     zawiadamiam

że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. przebudowa i remont dróg gminnych i ulic w miejscowościach Lubień Kujawski i Kaliska, gm. Lubień Kujawski, w dniu 12 lipca 2010r. zostało wydane postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.
Na wydane postanowienie nie przysługuje zażalenie a z jego treścią można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu tj. od 7:30 do 15:00.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz na tablicy w centrum miejscowości Lubień Kujawski przy ul. Plac Wolności.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.       
                                                        Burmistrz Lubienia Kujawskiego
                                                        Paweł Wiktorski

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (12 lipca 2010)
Opublikował: Wojciech Szymański (12 lipca 2010, 13:53:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 911