Obwieszczenie o zwłoce w wydaniu postanowienia odnośnie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn " przebudowa i remont dróg i ilic w miejscowościach Lubień Kujawski i Kaliska, gm. Lubień Kujawski


Lubień Kujawski dn. 05.07.2010
INW 7624-11/2010
 
 
Obwieszczenie
 
 
Na podstawie art. 36 § 2, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227)
zawiadamiam
 
osoby będące stronami postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 29 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „przebudowa    remont dróg gminnych i ulic w miejscowościach Lubień Kujawski i Kaliska, gmina Lubień Kujawski, że w związku z nieotrzymaniem w ustawowym terminie opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku, wydanie postanowienia odnośnie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko nastąpi w terminie do 30.07.2010r.
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz na tablicy ogłoszeń w centrum miasta przy ul. Plac Wolności.
Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.                                                                   Burmistrz Lubień Kujawski
                                                                 Paweł Wiktorski   

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (5 lipca 2010)
Opublikował: Wojciech Szymański (5 lipca 2010, 13:35:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 795