Obwieszczenie o wyadniu decyzji celu publicznego


 
                                                        Lubień Kujawski dn. 05.07.2010r.
INW 7331-24/CP/2010                
 
O B W I E S Z C Z E N I E   

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717  ze zm.) oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2000r Nr 80, poz. 1071 z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 05.07.2010r. wydana została decyzja znak INW 7331-24/CP/2010 o lokalizacji inwestycji celu publicznego ustalająca na rzecz Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia boisk i stadionu, adaptacji budynku garażu na zaplecze socjalno – sportowe, nawodnieniu boiska piłki nożnej, budowie trybun i bieżni na terenie działki o nr ew. 350 i 363/4 przy ul. Szkolnej w Lubieniu Kujawskim
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w Wydziale Inwestycji przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu od 8:00 do 15:00 w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim.   
                                                                               Burmistrz Lubienia Kujawskiego
                                                                               Paweł Wiktorski

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (5 lipca 2010)
Opublikował: Wojciech Szymański (5 lipca 2010, 09:40:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 764