Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji celu publicznego


Lubień Kujawski dnia 24.06.2010r.
INW 7331-24/CP/2010
 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E   
 
Stosownie do  dyspozycji art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) w związku  z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)
 
zawiadamiam

osoby będące stronami postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku Urzędu Miejskiego  w Lubieniu Kujawskim z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia boisk i stadionu, adaptacji budynku garażu na zaplecze socjalno – sportowe, nawodnieniu boiska piłki nożnej, budowie trybun i bieżni na terenie działki o nr ew. 350 i 363/4 przy ul. Szkolnej w Lubieniu Kujawskim, że w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia mogą w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Lubieniu Kujawskim w Wydziale Inwestycji przy ul. Wojska Polskiego 29 pok. Nr 18 w godzinach od 8:00 do 15:00 wypowiedzieć się do zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania dowodów i materiałów oraz zgłoszenia ewentualnych uwag.
Po upływie siedmiodniowego terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie             i rozstrzygająca sprawę co do jej istoty.                                                             
      Burmistrz Lubienia Kujawskiego
                                                                   Paweł Wiktorski

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (24 czerwca 2010)
Opublikował: Wojciech Szymański (24 czerwca 2010, 12:56:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 852