Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego-przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kąty


                                                        Lubień Kujawski dn. 24.06.2010r.
INW 7331-31/CP/2010                
 
O B W I E S Z C Z E N I E   

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717  ze zm.) oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2000r Nr 80, poz. 1071 z późn.             zm.)
zawiadamiam

że w dniu 24.06.2010r. wydana została decyzja znak INW 7331-31/CP/2010 o lokalizacji inwestycji celu publicznego ustalająca na rzecz Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na  przebudowie odcinka drogi gminnej od km 0+000 do km 1 + 390 zlokalizowanej na terenie gminy Lubień Kujawski w miejscowości Kąty do granicy Lubień Kujawski - Łanięta.
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim w Wydziale Inwestycji przy ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, pokój nr 18 w godzinach pracy Urzędu od 800 do 1500 w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz na tablicy sołeckiej w miejscowości Kąty.                  


                                                                         Burmistrz Lubienia Kujawskiego
                                                                         Paweł Wiktorski

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (24 czerwca 2010)
Opublikował: Wojciech Szymański (24 czerwca 2010, 12:02:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 972