Zawiadomienie o wszczęciu postępowani z udziałem społeczeństwa -budowa jednej wonostojącej elektrowni wiatrowej w miejscowości Czaple Wieś na działce nr 199


Lubień Kujawski dnia 23.06.2010
INW 7624-4/2010
 
 
                                        Zawiadomienie
 
Na  podstawie  art.  33  ust. 1, 79 ust. 1 ustawy z dnia 3  października  2008r. o udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale społeczeństwa w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko  (Dz.  U.  Nr  199,  poz.1227 z późn. zm.) Burmistrz Lubienia Kujawskiego
 
podaje do publicznej wiadomości,
 
informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie jednej wolno stojącej elektrowni wiatrowej na terenie działki nr ew. 199 w obrębie Czaple Wieś, gmina Lubień Kujawski, w ramach toczącego się na wniosek firmy Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Gawłowski Mirosław z siedzibą  w miejscowości Wola Olszowa 7, 87-840 Lubień Kujawski, postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.
Organem właściwym do wydania ww. decyzji dla tego zadania jest Burmistrz Lubienia Kujawskiego.
Zgodnie  z  §  3  ust.  1  pkt 6  rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  9  listopada  2004 roku  w  sprawie określania rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na  środowisko  (Dz.  U.  Nr  257,  poz.  2573  z  późn. zm.), planowane  przedsięwzięcie  zaliczane  jest do inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Dla  w/w  przedsięwzięcia  Burmistrz  Lubienia  Kujawskiego  postanowieniem  z  dnia 05.05.2010r. znak INW 7624-4/2010 ustanowił obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa, w ramach którego, zgodnie art. 29 powołanej wyżej ustawy, każdy ma prawo do składania uwag i wniosków.
Wniosek  o  wydanie  decyzji  wraz  z  „Raportem  o  oddziaływaniu  na  środowisko”  jest  udostępniony do  wglądu  w  Urzędzie  Miejskim  w  Lubieniu  Kujawskim, Wydział  Inwestycji pokój nr  18 w  godz.  730  -  15 00.  Strony mają  prawo czynnego udziału  w każdym stadium postępowania (art. 10 kpa).
Zgodnie  z  art.  33  ust.  1  ustawy z dnia 3  października  2008  r.  o  udostępnianiu informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale społeczeństwa w  ochronie  środowiska oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko  informuje  się  o  możliwości składania  uwag   i   wniosków   w   sprawie   w   terminie   21   dni   od   dnia   ogłoszenia   niniejszego zawiadomienia, tj. od dnia 24.06.2010r. do 14.07.2010r w siedzibie w/w Wydziału – pok. Nr 18. Uwagi lub wnioski złożone po upływie w/w terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia  ( art. 35).
Zgodnie  z  art.  35  §  5  Kpa  do  terminów  załatwienia  sprawy  nie  wlicza  się  terminów przewidzianych w  przepisach  prawa  do  dokonania  określonych  czynności,  okresów zawieszenia  postępowania  oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.



                                                                                    Burmistrz Lubienia Kujawskiego
                                                                                    Paweł Wiktorski

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Lubienia Kujawskiego (23 czerwca 2010)
Opublikował: Wojciech Szymański (23 czerwca 2010, 13:56:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1320